fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Pracownicze Plany Kapitałowe w placówkach oświatowych

Z dniem  1.01.2021 r. w  jednostkach sektora finansów publicznych powstaje obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym. Podmioty sektora finansów publicznych nie są zwolnione z przewidzianej ustawą procedury wyboru instytucji finansowej. W tym przypadku niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji wyboru instytucji finansowej, o której mowa w art. 7 ust. 3–5  ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Oznacza to, że powinna być ona przeprowadzona w pierwszej połowie 2020 r., aby prawidłowo zaplanować budżet na 2021 r.

W związku z powyższym JST i placówki oświatowe czeka szereg zadań:

 • oszacowanie liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do PPK,
 • zaplanowanie budżetu na 2021 r. (czy będzie wpłata dodatkowa dobrowolna pracodawcy  do wysokości -2,5%),
 • ustalenie osób odpowiedzialnych za opracowanie programu wdrożenia PPK,
 • dokonanie wyboru narzędzi do obsługi PPK,
 • dokonanie analizy ofert PPK dostępnych na rynku,
 • wykonanie obowiązków informacyjnych w stosunku do pracowników,
 • przeprowadzenie konsultacji ze związkami zawodowymi lub jeśli takie nie działają – z reprezentacją pracowników wyłonioną w trybie przyjętym u pracodawcy.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, działy kadr, pracownicy organów prowadzących, pracownicy CUW

Uczestnicy:

Otrzymają kompleksową wiedzę w zakresie obowiązków pracodawcy, zasad rozliczania i dokumentowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Program szkolenia:

I. Co to jest  Pracowniczy Plan Kapitałowy
 1. Główne informacje o PPK
 2. Definicja PPK
 3. Cel PPK
 4. Schemat działania PPK
 5. Prywatna własność środków w ramach PPK
 6. Ryzyko inwestycyjne
II. Dla kogo i od kiedy należy tworzyć Pracowniczy Plan Kapitałowy.
 1. Podstawa prawnaDefinicja podmiotu zatrudniającego w świetle PPK
 2. Definicja osoby zatrudnionej w świetle PPK
 3. Uczestnictwo w PPK
 4. Trzy źródła zasileń do PPK
 5. Wpłaty pracodawcy do PPK
 6. Wpłaty pracownika do PPK
 7. Zasilenia ze środków publicznych
 8. Dziedziczenie środków w ramach PPK
III. Obowiązki zatrudniającego w zakresie wdrożenia i obsługi
 1. Dwa rodzaje umów w PPK
 2. Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK.
 3. Umowa o zarządzanie PPK
 4. Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK
 5. Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych
 6. Umowa o prowadzenie PPK
 7. Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK
 8. Termin zawarcia umów
IV. Koszty związane z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych
 1. Wpłaty na PPK:
 • wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna,
 • wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna,
 • wpłata podstawowa w obniżonej wartości,
 • coroczne dopłaty – zasady nabywania prawa,
 • ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy,
 • wpływ wpłat PPK pracownika na potrącenia z wynagrodzenia.
V. Pracowniczy Plan Kapitałowy od strony pracownika
 1. Przystąpienie i wystąpienie z uczestnictwa – terminy i zasady.
 2. Zmiana pracodawcy – zasady.
 3. Zasada nabywania prawa do wypłat z PPK.
 4. Dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia.
 5. Wyłączenie z egzekucji środków zgromadzonych na PPK.

 

Prowadzący: Iwona Obarzanek

pracownik samorządowy z ponad 10 – letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania oświatą, od wielu lat pomaga naszym Klientom rozwiązywać trudne problemy związane z zatrudnianiem pracowników, organizacją i funkcjonowaniem szkoły. Absolwentka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelni Łazarskiego w Warszawie; kadrowiec z wieloletnim doświadczeniem w dużej firmie; wdrożeniowiec i szkoleniowiec w zakresie prawa pracy; aktualnie wdraża RODO w dużej organizacji; posiada Certyfikat Kompetencji Inspektora Ochrony Danych; prowadzi szkolenia z zakresu RODO dla dyrektorów placówek oświatowych, rad pedagogicznych oraz przeprowadza audyty w placówkach.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.