fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

ABC skutecznego Dyrektora i Wicedyrektora

Na dyrektorze placówki oświatowej spoczywa wiele obowiązków, zarówno tych, związanych z zarządzaniem strategicznym szkołą lub przedszkolem, jak i codziennych, bieżących zadań, dotyczących funkcjonowania placówki w obszarze kształcenia, czy wychowania. Jak systemowo zorganizować pracę szkoły, jak ją dokumentować, jak sprawować skuteczny nadzór nad pracą kolegów i koleżanek nauczycieli? Jak zadbać o jakość kształcenia i jakość działań wychowawczych? Czy zarządzanie w czasach Covid-19 jest inne? Jak przygotować szkołę do zmiany trybu pracy, do przejścia w uczenie zdalne? – to pytania, na które spróbujemy znaleźć odpowiedź.

Na zajęciach znajdziesz nie tylko najważniejsze informacje, dotyczące pracy w nowym roku szkolnym, ale także poznasz zasady zarządzania przez cały rok. Dowiesz się jak przygotować dokumenty szkolne, jakie ważne terminy dotyczą Twojej pracy i pracy nauczycieli, jakie zadania czekają Cię na początku roku szkolnego, a jakie trzeba zaplanować na kolejne miesiące.  Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc. Przygotowana propozycja uwzględnia także gotowe propozycje arkuszy obserwacyjnych i innych dokumentów w szkole – zapraszamy!


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Program szkolenia:

 

1. Procesy zarządzania – w tym prawo wewnątrzszkolne

 

 • Zasady tworzenia aktów prawa
 • Systematyzacja aktów prawa wewnątrzszkolnego
 • Statut i jego budowa
 • Regulaminy obowiązujące w szkole, w tym związane z funkcjonowanie szkoły w trybie hybrydowym i online
 • Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej (uchwały i protokoły, wzory protokołów, przykładowe schematy i układy protokołów dla typowych zebrań rady pedagogicznej, budowa uchwały, wzory uchwał)
 • Decyzje administracyjne dyrektora szkoły (wzory decyzji administracyjnych)
 • Zarządzenia, komunikaty, polecenia służbowe (wzory zarządzeń dyrektora szkoły)
 • Dokumentowanie pracy szkoły – dokumentowanie przebiegu nauczania (w tym dzienniki, arkusze ocen)
 • Procedury awansu zawodowego (ważne terminy i dokumenty w procedurze – wzory przykładowych planów rozwoju, sprawozdań, ocen dorobku zawodowego)

 

2. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – w tym obserwacja zajęć oraz ocena pracy nauczyciela i dyrektora

 

 • Formy nadzory pedagogicznego (kontrola, obserwacja i wspomaganie, przykładowe arkusze kontroli)
 • Plan nadzoru pedagogicznego (przykładowy plan dla szkoły i przedszkola)
 • Formułowanie wniosków i rekomendacji z nadzoru
 • Dokumenty w nadzorze pedagogicznym, w tym potwierdzające realizację działań (przykładowe raporty oraz sprawozdania z nadzoru)
 • Przedmiot obserwacji – model lekcji z wykorzystaniem pięciu strategii efektywnego nauczania
 • Obserwacja jako metoda badawcza (metody badawcze w obserwacji, rodzaje obserwacji, dane w obserwacji – ilościowe i jakościowe, opinie i fakty w obserwacji, dyspozycje do obserwacji)
 • Obserwacja nagranych fragmentów  lekcji, zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce
 • Ocena pracy nauczyciela (ważne terminy, kryteria oceny pracy nauczyciela, regulamin oceny, przykładowe karty oceny)

 

3. Dyrektor/Wicedyrektor i jego obowiązki i uprawnienia w procesie głównym – kształcenie

 

 • Proces uczenia się oraz jego elementy i czynniki, które go regulują (z uwzględnieniem wiedzy płynącej z neurodydaktyki) w kontekście przykładowych zadań i odpowiedzialności dyrektora/wicedyrektora/ szkoły
 • Diagnozy edukacyjne i system badań wewnątrzszkolnych, w tym: budowa sprawdzianów, normy procentowe przy określaniu stopni za sprawdziany, poprawne wnioskowanie na podstawie wyników diagnoz, rekomendacje i działania na podstawie wniosków, nadzór nad realizacją tych działań
 • Analizy egzaminów zewnętrznych w tym wnioskowanie na podstawie wyników, rekomendacje i działania na podstawie wniosków, nadzór nad realizacją tych działań
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania (przykładowe arkusze monitorowania podstawy programowej oraz warunków jej realizacji)
 • Zadania zespołów przedmiotowych, monitorowanie i dokumentowanie tych działań oraz nadzór nad ich wykonywaniem (gotowe plany pracy zespołów)
 • Ocenianie wewnątrzszkolne, w tym egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające w czasie Covid-19
 • Nadzór merytoryczny i nadzór nad dokumentacją

 

4. Dyrektor/Wicedyrektor i jego uprawnienia w procesie – wychowanie i opieka

 

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym: systemowe diagnozy wychowawcze, dokumentowanie pomocy dla uczniów (przykładowe arkusze diagnoz, dostosowań, IPET-ów)
 • Program wychowawczo – profilaktyczny: procedury tworzenia i zatwierdzania programu
 • Zadania pedagoga i innych specjalistów zatrudnionych w szkole oraz nadzór nad ich działaniami w szkole
 • Zadania wychowawcy klasy, w tym: analiza i ocena działań z udziałem rodziców i uczniów, dokumentowanie działań i nadzór nad pracą wychowawcy (gotowe wzory planów pracy)

WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email