fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocenianie wewnątrzszkolne – jak zgodnie z przepisami oceniać umiejętności i zachowanie uczniów?

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, to ten rozdział statutu każdej szkoły, który powinien gwarantować uczniom sprawiedliwe i zgodne z prawem ocenianie umiejętności i zachowania. Czy rzeczywiście tak jest i działamy zgodnie z prawem? Czy nasze rozumienie przepisów oświatowych jest zbieżne ze zdaniem prawników, Rzecznika Praw Dziecka, ekspertów MEiN?

Na te pytania odpowiemy w trakcie szkolenia, które będzie wsparciem dla każdego nauczyciela i wychowawcy. Przypomnimy sobie jakie funkcje pełni ocenianie w procesie dydaktycznym i jakie zadania mają w związku z tym nauczyciele. Poddamy analizie zapisy statutu Państwa szkoły, by sprawdzić, czy skonstruowaliście je zgodnie z intencją ustawodawcy. Omówimy najczęściej popełniane błędy, np.: brak przejrzystych zapisów, dotyczących udostępniania ocenionych prac pisemnych, zbyt wysokie wymagania, którym muszą sprostać uczniowie, by móc otrzymać ocenę celującą, stawianie ocen niedostatecznych za brak podręcznika, czy ograniczenie możliwości poprawiania ocen. W atmosferze szacunku i otwartości postaramy się wyjaśnić wszystkie trudne kwestie, związane z ocenianiem w szkole.

 

Program szkolenia:

 

1. Analiza i omówienie przepisów prawa oświatowego, dotyczącego warunków i sposobu wewnątrzszkolnego oceniania

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • Co podlega ocenianiu?
 • Co powinno znaleźć się w Statucie, by wyczerpywał zagadnienie wewnątrzszkolnego oceniania?
 • Podstawowe zasady techniki prawodawczej

 

2. Funkcje oceniania w procesie kształcenia, m.in.:

 

 • Wspierająca
 • Diagnostyczna
 • Afirmacyjna
 • Kształtująca
 • Informacyjna
 • Motywacyjna

 

3. Krytyczna analiza zapisów Statutu w obszarze wewnątrzszkolnego oceniania

 

 • Kryteria i wymagania na poszczególne oceny
 • Kryteria oceny zachowania
 • Udostępnianie sprawdzonych prac rodzicom i uczniom
 • Prawa i obowiązki ucznia
 • Warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.