fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zadania Dyrektora w nowej szkolnej rzeczywistości wywołanej COVID-19

Szkolenie online


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach prywatnych adresów mailowych w celu rejestracji,
→ Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem – pamiętaj, że musisz się zarejestrować,
→ Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem,
→ Nagrywamy nasze webinary – po zakończeniu zajęć otrzymasz dostęp do nagrania oraz ewentualne dodatkowe materiały od trenera,
→ Po szkoleniu otrzymasz elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia, który wyślemy na Twój adres mailowy razem z fakturą.


Drodzy Dyrektorzy,
wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby CIVID-19 wśród dzieci i młodzieży. Obok dotychczasowych regulacji o zawieszaniu zajęć w szkołach i placówkach oświatowych – 20 marca zostały wprowadzone dodatkowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji podstawy programowej. Przed dyrektorami szkół i placówek postawiono nowe zadania, związane z organizacją kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz monitorowaniem postępów uczniów i weryfikacją ich wiedzy uzyskanej w czasie zdalnego nauczania. Przed nami także zmiana zapisów w statutach związanych z ocenianiem wewnątrzszkolnym. Dyrektorzy odpowiadają również za należytą organizację pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i placówek w czasie, gdy uczniowie nie korzystają z dodatkowych ferii, ale nie są obecni w szkole. To duże wyzwanie, bo rozporządzenia nic nie rozstrzygają, dają dyrektorom olbrzymią autonomię i jedynie bardzo ogólne wskazania.

Każdy Dyrektor zatem powinien wnikliwie analizować nowe regulacje prawne wprowadzane czasowo przez MEN. Proponowany na szkoleniu model porządkowania zadań dyrektora jest rozwiązaniem systemowym z jasno określoną odpowiedzialnością dla wychowawców i nauczycieli oraz uzgodnionymi sposobami dokumentowania działań. Zaproponuję także zmiany w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły, aby uwzględnić nowe rozwiązania organizacyjne związane z uczeniem na odległość.

Zapraszam do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów…. w inny niż zwykle sposób – spotkamy się w sieci 😊

 

 

Program spotkania:

 

  • Czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w prawie oświatowym

– analiza i interpretacja zapisów prawa dotyczących czasowych ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w rozporządzeniu MEN

  • Szczególne rozwiązania w czasie czasowych ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty

– analiza i interpretacja zapisów prawa dotyczących czasowych ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w rozporządzeniu MEN

  • Zadania dyrektora w czasie czasowych ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w prawie oświatowym wprowadzone przez MEN

– przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły/placówki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, (przykładowa informacja)
– koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami (zadania koordynatora oraz wychowawców i nauczycieli)
– ustalenie, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych  (przykładowe rozwiązanie – wzór formularza, na którym n-le wpisują tygodniowy zakres materiału oraz sposoby monitorowania zadań w poszczególnych oddziałach)
– ustalenie, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach – projekt systemu monitoringu
– ustalenia sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;
– wskazania, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
– zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazania im informacji o formie i terminach tych konsultacji;
– ustalenie z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

  • Metody i techniki pracy zdalnej nauczycieli

– nagrany wykład informacyjny on-line, dyskusja na forum klasy, zadanie otwarte, czat, wideokonferencja, webinarium, filmiki, instrukcje w formie plików wideo.

  • Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną

– maksymalny czas, który dziecko może spędzać przed ekranem komputera, limity czasowe,
– konsekwencje zbyt długiego przesiadywania przed monitorem i TV
– właściwa higieny pracy umysłowej uczniów w domu (zmiany aktywności, regularne przerwy),
– ochrona oczu
– ergonomia stanowiska pracy (odległość od monitora, kąt ustawienia, monitora, krzesło, biurko, postawa uczącego się),
– równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
– zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
– możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
– łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
– ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

  • Obowiązki organu nadzoru pedagogicznego w zakresie nadzoru nad tym kształceniem oraz organu prowadzącego w zakresie wspomagania szkół w realizacji tego zadania

– omówienie obowiązków kuratorium oświaty w związku z nowymi zadaniami dyrektora,
– omówienie obowiązków organu prowadzącego,
– propozycja zmian w nadzorze pedagogicznym dyrektora.

 


 

→  Prosimy o podawanie w zgłoszeniach prywatnych adresów mailowych w celu rejestracji

→  Link do webinaru otrzymasz po zapisie na szkolenie

→  Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem

→  Nagrywamy nasze webinary – po zakończeniu zajęć otrzymasz dostęp do nagrania oraz ewentualne dodatkowe materiały od trenera

→  Po szkoleniu otrzymasz elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia,  który wyślemy na Twój adres mailowy razem z fakturą.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego    zarządzania    placówkami   oświatowymi   (uprawnienia   do  wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu “Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie “Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.