fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wicedyrektor – zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności

Szanowni Wicedyrektorzy,

zapraszamy na spotkanie, porządkujące myślenie o współpracy w zespole kierowniczym. Dyrektor i wicedyrektor to osoby, które bez wzajemnego zrozumienia i współpracy nie mogą funkcjonować, gdyż będzie to miało wpływ nie tylko na pracę całego zespołu Rady Pedagogicznej, ale też na procesy uczenia się uczniów.

Delegowanie uprawnień i jasne ustalenie zakresu odpowiedzialności i obowiązków jest zatem konieczne. Jeszcze ważniejsze są kompetencje wicedyrektora, który dopiero wtedy, gdy będzie miał pełną wiedzę
i umiejętności, dotyczące procesów zachodzących w szkole może właściwie wspierać dyrektora placówki. Wicedyrektor najszybciej zdobędzie zaufanie dyrektora, gdy pokaże mu profesjonalizm przy wykonywaniu zleconych zadań.

Gotowe pomysły na rozwiązania różnych problemów, wzory dokumentów, systemowe podejście przy porządkowaniu działań szkoły – to proponujemy na naszym spotkaniu.


Program seminarium:

 • Konstrukcja prawna stanowiska wicedyrektora w świetle aktualnych przepisów prawa, w tym przykładowe zakresy uprawnień i obowiązków.
 • Procesy zachodzące w szkole i obowiązki, które może przejąć wicedyrektor.

 

I MODUŁ – zadania dyrektora do spraw kształcenia

PROCESY GŁÓWNE – KSZTAŁCENIE

 • Proces uczenia się – jego elementy i czynniki, które go regulują (z uwzględnieniem wiedzy płynącej z neurodydaktyki).
 • Diagnozy edukacyjne i system badań wewnątrzszkolnych, w tym:
  – budowa sprawdzianów
  – normy procentowe przy określaniu stopni za sprawdziany
  – poprawne wnioskowanie na podstawie wyników diagnoz, rekomendacje i działania
  na podstawie wniosków
  – nadzór nad realizacją tych działań.
 • Monitorowanie jakościowe i ilościowe realizacji podstawy programowej.
 • Obserwacje zajęć dydaktycznych prowadzone przez wicedyrektora, w tym: przykładowe arkusze
  i wskaźniki dobrze poprowadzonych zajęć (zgodnie z wymaganiami państwa i nowymi wynikami badań oraz skutecznymi strategiami uczenia się).
 • Zadania zespołów nauczycielskich, monitorowanie i dokumentowanie tych działań oraz nadzór nad ich wykonywaniem (gotowe plany pracy zespołów).
 • Dokumentacja przebiegu nauczania.

  PROCESY ZARZĄDZANIA – ZARZĄDZANIE PERSONELEM

 • Nadzór pedagogiczny zewnętrzny – zasady nadzoru zewnętrznego, System Ewaluacji Zewnętrznej
  – platforma SEO, sposób wykorzystania raportu z ewaluacji zewnętrznej, arkusze kontroli zewnętrznej.
 • Nadzór pedagogiczny wewnętrzny, w tym:
  – sprawowanie, organizacja i planowanie nadzoru (przykładowe plany nadzoru),
  – podstawowa wiedza na temat tworzenia projektów ewaluacji,
  – metod alternatywnych w procesie zbierania informacji o funkcjonowaniu szkoły,
  – kontrola
  i przykładowe arkusze kontroli wewnętrznej.
 • Ocena pracy nauczyciela, kryteria oceny, dokumentowanie.
 • Awans zawodowy nauczyciela, zadania w czasie stażu, nadzór nad ich realizacją
  i dokumentowanie.


II MODUŁ – zadania dyrektora do spraw wychowania, opieki i profilaktyki

PROCESY GŁÓWNE – WYCHOWANIE I OPIEKA

 • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym:
  – pomoc na pierwszym poziomie organizacyjnym – dostosowanie wymagań na zajęciach lekcyjnych w czasie zintegrowanych działań nauczycieli uczących danego ucznia
  – pomoc na drugim poziomie organizacyjnym dodatkowe zajęcia dla ucznia.
  – dokumentowanie pomocy PP.
 • Program wychowawczo – profilaktyczny – procedury tworzenia i zatwierdzania.
 • Zadania pedagoga oraz doradcy zawodowego i nadzór nad ich działaniami w szkole.
 • Zadania wychowawcy klasy, w tym:
  – analiza i ocena działań z udziałem rodziców i uczniów,
  – dokumentowanie działań i nadzór nad pracą wychowawcy (gotowe wzory planów i sprawozdań pracy).

 PROCESY ZARZĄDZANIA – ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I BIEŻĄCE

 • Plany pracy szkoły
 • Organy pracy szkoły i ich kompetencje, w tym wszystkie uchwały rady pedagogicznej
 • Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy, regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa uczniów
  i nauczycieli.

PROCESY POMOCNICZE – WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • Rada Rodziców i jej kompetencje
 • System współpracy z rodzicami zespołów klasowych i Radą Rodziców

   OBSERWACJE ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH – przykładowe arkusze obserwacji.

UWAGA! Istnieje możliwość uczestnictwa w obu Modułach lub jedynie 1 Module szkolenia, natomiast nie ma możliwości zapisu tylko na 2 Moduł. 

 

 

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyje w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

 

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.