A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Statut i jego dostosowanie do ustawy Prawo Oświatowe

      Dwie nowe ustawy – Ustawa Prawo Oświatowe i Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe nie tylko zmieniają ustrój szkolny, ale także organizację pracy szkół, w tym jeden z najważniejszych dokumentów szkoły – statut.

Traci moc rozporządzenie w sprawie ramowych statutów, a struktura statutu pojawia się w zapisach ustawowych – do 30 listopada 2019 roku każda przekształcona szkoła, musi dostosować zapisy statutu do Ustawy Prawo oświatowe.

Statut jako najważniejszy dokument prawa wewnątrzszkolnego musi proponować autonomiczne,  ale zgodne z prawem rozwiązania, ponieważ to zapisy statutu regulują codzienne działania nauczycieli  i uczniów. Prawidłowa budowa statutu i stała jego nowelizacja, to obowiązek każdego dyrektora. Zapraszam – wspólnie przeanalizujemy  budowę statutu zgodnie z zasadami technik prawodawczych, zredagujemy zmienione zapisy zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe    oraz uzgodnimy zasady wprowadzenia statutu w szkole.  Szkolenie ułatwi Państwu pracę nad tak ważnym dokumentem.

Program seminarium:

1. Statut i jego znaczenie w działalności szkoły;

2. Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem, w tym zasady tworzenia zapisów statutowych;

3. Przykłady zapisów statutowych, analiza i tworzenie nowych zapisów w zakresie:

 • celów i zadań szkoły,
 • organów szkoły i ich kompetencji,
 • nowej organizacji pracy szkoły,
 • zadań nauczycieli,
 • sposobu oceniania, praw i obowiązków uczniów,
 • sposobu organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;
 • form opieki i pomocy uczniom,
 • organizacji biblioteki szkolnej,
 • organizacji internatu i świetlicy,
 • rodzajów nagród i kar dla uczniów,
 • zasady skreślenia ucznia z listy uczniów,
 • warunków stosowania sztandaru szkoły,
 • godła szkoły oraz ceremoniału,
 • organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • organizacji i form współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,  wychowania, opieki i profilaktyki,
 • organizacji współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  w zakresie działalności innowacyjnej.

 

 

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.