fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego

Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb każdego ucznia jest statutowym zadaniem każdej publicznej i niepublicznej szkoły/przedszkola, a także obowiązkiem każdego nauczyciela. W opublikowanych przez Ministra Edukacji Narodowej „Kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020” wskazane zostały zadania do kontroli i monitorowania przez Kuratora Oświaty, w tym:

 • „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 • „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola/szkoły oraz w środowisku społecznym”.

Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu, na którym wyjaśnię, jak szkoła powinna realizować wyżej wymienione zadania. Wyjaśnię także zasady ewidencjonowania i rozliczania środków przeznaczonych na kształcenie specjalne.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, pracownicy JST nadzorujący szkoły i przedszkola, księgowi rozliczający środki przekazane na organizację kształcenia specjalnego, wszyscy zainteresowani.

Cele szkolenia:

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole/przedszkolu.
 2. Doskonalenie umiejętności elastycznego organizowania wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Kształtowanie postaw gotowości do pełnego wdrożenia zasad edukacji włączającej.

Program szkolenia:

I. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie oświaty.
 1. Cztery etapy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zadaniem każdej szkoły/przedszkola.
 2. Racjonalna organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Formy indywidualizacji kształcenia:
  – nauczanie indywidualne;
  – zindywidualizowana ścieżka kształcenia – przykłady racjonalnych rozwiązań organizacyjnych;
  – indywidualny program i toku nauki – przykładowe rozwiązania.
 4. Bezwzględny obowiązek dostosowania programów nauczania i wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb uczniów – przykładowe rozwiązania.
 5. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Kadrowe aspekty zatrudniania pedagoga, psychologa, logopedy i specjalistów – wzór zapisów w statucie.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zadaniem statutowym szkoły/przedszkola – wzór zapisów w statucie.
II. Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej?
 1. Możliwości elastycznej organizacji kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej:
  – rola wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
  – racjonalna organizacja zajęć rewalidacyjnych;
  – racjonalna organizacja zajęć prowadzonych indywidualnie i w zespołach;
  – przedłużenie nauki i/lub zwolnienie z wybranych zajęć.
 2. Kadrowe aspekty zatrudnienia pedagoga specjalnego i specjalisty zatrudnionego w celu organizacji kształcenia specjalnego- wzór zapisów w statucie szkoły.
 3. Dokumentacja organizacji kształcenia specjalnego.
 4. Kształcenie specjalne zadaniem statutowym każdej szkoły/przedszkola – wzór zapisów w statucie.
III. Systemowa organizacja wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 1. Istota wsparcia ucznia w rozwoju w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Organizacja opieki nad uczniem przewlekle chorym i/lub z niepełnosprawnością w szkole/przedszkolu.
 3. Model finansowania działań wspierających ucznia, co powinien wiedzieć dyrektor, pracownik samorządowy i księgowy?
 4. Zasada celowości wydatkowania środków przekazanych na organizację kształcenia specjalnego w przedszkolach/szkołach prowadzonych przez JST. Praktyczne wykonanie art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w JST- praktyczne rozwiązania.
 5. Zasada celowości wydatkowania środków przekazanych na organizacje kształcenia specjalnego w formie dotacji podmiotowej do publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST- praktyczne rozwiązania.
Metoda i forma pracy:

Seminarium z elementami wykładu.
Kazuistyka przykładów rozstrzyganych przez sądy i zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.