fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dokumentacja w szkole – odbiurokratyzowanie pracy nauczyciela

W Ministerstwie Edukacji i Nauki podjęto działania ukierunkowane na „odbiurokratyzowanie” pracy szkół i placówek – to rzeczywiście niezwykle ważne, ale czy naprawdę nauczyciel nie powinien planować swojej pracy dydaktycznej, a wychowawca wychowawczej? Przecież programy nauczania zawierają jedynie wskazania ogólne, dotyczące całego etapu edukacyjnego, a kształtowanie postaw, to świadome i celowe działania wychowawcy – nie akcyjne, a planowane. Rozporządzenie w sprawie wymagań wskazuje na konieczność planowania i już w wymaganiu pierwszym czytamy: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów.

Zapraszamy do dyskusji nad problemem biurokracji w szkole, nad celowością dokumentów i ich użytecznością. Oprócz analizy przepisów prawa, związanych z dokumentowaniem działań szkoły, zaproponuję przykładowe wzory dokumentów, aby tworzenie ich od podstaw nie odrywało nauczycieli od najważniejszego zadania – uczenia.

Wspólnie przeanalizujemy także przygotowane przez Ministerstwo zestawienie przykładowych dokumentów, niewymaganych przepisami prawa.

Mamy nadzieję, że to spotkanie posłuży do weryfikowania praktyk nadmiernego „generowania” dokumentów, ale też do refleksji, jakie dokumenty w szkole wynikają z prawa, a jakie porządkują pracę. Które z tych dokumentów są niezbędne dla jakości działań – nawet jeżeli wprost nie wynikają z prawa, a których można uniknąć.

Program szkolenia:

1. Zarzadzanie strategiczne i bieżące

 • Plan strategiczny rozwoju placówki z uwzględnieniem zadań, metod i form pracy zdalnej
 • Roczny plan pracy szkoły i przedszkola z uwzględnieniem zadań, metod i form pracy zdalnej
 • Sprawozdania z realizacji planów – czy konieczne i jaka forma sprawozdań może być dopuszczalna, a jest zgodna z przepisami prawa)
 • Plany pracy zespołów nauczycielskich stałych: (przedmiotowych, wychowawczych, n-li uczących dany oddział oraz innych z uwzględnieniem zadań, metod i form pracy zdalnej), oraz sprawozdania z tych planów – czy są niezbędne, czy wynikają z przepisów prawa
 • Regulaminy obowiązujące w szkole, w tym regulaminy związane z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym
 • Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej (uchwały i protokoły, wzory protokołów, przykładowe schematy i układy protokołów dla typowych zebrań rady pedagogicznej, budowa uchwały, wzory uchwał, dokumentowanie trybu obiegowego oraz spotkań online)
 • Decyzje administracyjne dyrektora szkoły (wzory decyzji administracyjnych)
 • Zarządzenia, komunikaty, polecenia służbowe (wzory zarządzeń dyrektora szkoły)

2. Nadzór pedagogiczny, awans zawodowy, ocena pracy nauczyciela

 • Awans zawodowy (wzory dokumentów wynikających z prawa – przykładowych planów rozwoju, sprawozdań, ocen dorobku zawodowego)
 • Oceny pracy nauczyciela (dokumenty wynikające z prawa oraz przykładowo wypełnione karty oceny pracy)
 • Plan nadzoru pedagogicznego (przykładowy plan dla szkoły i przedszkola)
 • Dokumenty potwierdzające realizację działań (arkusze kontroli, arkusze obserwacji)
 • Wyniki i wnioski z nadzoru z przykładowymi wnioskami i rekomendacjami

3. Kształcenie – realizacja podstawy programowej

 • Plany dydaktyczne nauczycieli (czy potrzebne?) oraz tygodniowe zakresy treści nauczania przesyłane dyrektorowi w czasie pracy online – wpisane w rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół,
 • Diagnozy edukacyjne i system badań wewnątrzszkolnych, w tym: budowa sprawdzianów, normy procentowe przy określaniu stopni za
 • Sprawdziany, przykładowe wnioski na podstawie wyników diagnoz, rekomendacje i działania na podstawie wniosków – czy potrzebne?
 • Analizy egzaminów zewnętrznych, w tym przykładowe wnioski na podstawie analizy wyników, rekomendacje i działania na podstawie wniosków
 • Dokumentacja przebiegu nauczania
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej

4. Wychowanie

 • Program profilaktyczno – wychowawczy (struktura programu wynikająca z prawa, w tym diagnoza zachowań ryzykownych uczniów jako podstawa dobrze skonstruowanego programu) oraz sprawozdanie z realizacji programu
 • Plany pracy specjalistów (psycholog, pedagog, doradca zawodowy) oraz sprawozdania z tych planów – czy potrzebne? Skąd wynikają
 • Plany pracy wychowawców klas i sprawozdania z tych planów – czy potrzebne? Skąd wynikają?
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej (dokumenty w indywidualnej teczce pomocy pp dla ucznia, w tym: przykładowe, wypełnione rozpoznania nauczycielskie, arkusze dostosowania wymagań do możliwości ucznia, oceny efektywności pomocy)

5. Współpraca z rodzicami

 • Dokumentacja współpracy z Radą Rodziców (wymagane prawem uchwały i opinie RR)
 • Dokumentacja związana z przekazywaniem informacji dotyczących jakości pracy szkoły

6. Analiza dokumentów w zestawieniu z przykładami przygotowanymi przez MEiN

 

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka, absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletnia doradczyni metodyczna.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email