fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 – wykładowca Liliana Zientecka

Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów jednostek oświatowych i samorządowców odpowiedzialnych za lokalny system oświaty. Prawidłowe i umiejętne zaplanowanie organizacji szkół i przedszkoli w największym stopniu determinuje zdolność sprawnego pozyskiwania subwencji oświatowej i planowania budżetu JST.
Zapraszam na szkolenie, które stanowić będzie repetytorium podstaw prawnych obowiązujących w organizacji systemu oświaty w roku szkolnym 2020/2021, a także okazją do zaproponowania rozwiązań usprawniających organizację lokalnych systemów oświaty.

Adresaci:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zadania JST, związane z organizacją lokalnego systemu oświaty.

Cele szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach
prawa oświatowego, w tym:

1) repetytorium podstaw prawnych (dotychczasowych i nowych) organizacji pracy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i kształcenia ustawicznego;
2) seminarium prezentujące racjonalne rozwiązania organizacyjne, których stosowanie może usprawnić pracę szkół i przedszkoli oraz lokalnych systemów oświaty;
3) przygotowanie uczestników szkolenia do wstępnych działań przygotowujących ruch kadrowy.

Uczestnicy:

1. Poznają nowe przepisy, dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021.
2. Przeanalizują dotychczasowe praktyki pracy nad arkuszami organizacyjnymi.
3. Zaplanują zmiany w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego oraz sposób ich wprowadzenia do organizacji pracy szkoły.
4. Wskażą trudności, jakie mogą pojawić się w organizacji roku szkolnego i sposoby ich rozwiązania.

Program szkolenia:

I. Repetytorium z podstaw prawnych organizacji pracy szkoły/przedszkola

 1. Arkusz organizacyjny to nie to samo co organizacja pracy szkoły- co z tego wynika?
 2. Terminy zatwierdzenia arkusza organizacyjnego a terminy zatwierdzenia organizacji pracy szkoły – jaką strategię warto przyjąć?
 3. Jak zaplanować udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w arkuszu organizacyjnym – czy wszystko planujemy w arkuszu?
 4. Cztery formy indywidualizacji kształcenia – co powinniśmy wiedzieć o ich organizacji i finansowaniu?
 5. Organizacja zajęć na warunkach określonych w odrębnych przepisach – nauka języka polskiego dla cudzoziemców i osób powracających z zagranicy, zajęcia umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – zakres obowiązkowego stosowania i pozyskiwania środków na ten cel.
 6. Organizacja religii, etyki, przygotowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego – zakres obowiązkowego stosowania.
 7. Kompetencje kuratora oświaty, związków zawodowych i organu prowadzącego w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego – zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji.

II. Przygotowanie arkusza organizacyjnego dla przedszkoli/szkół

1. Arkusz organizacyjny przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego:

 • podstawy prawne organizacji wychowania przedszkolnego;
 • czas pracy nauczyciela a czas zajęć przedszkolnych – praktyczne rozwiązania;
 • organizacja zajęć przygotowujących do posługiwania się językiem obcym nowożytnym – kwalifikacje nauczycieli;
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w wychowaniu przedszkolnym.

2. Arkusz organizacyjny szkoły dla dzieci i młodzieży:

 • ramowe plany nauczania, limity uczniów, klasy łączone, zajęcia realizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i indywidualnie – praktyczne rozwiązania;
 • ustawowy katalog szkolnych zajęć edukacyjnych – zastosowanie w praktyce;
 • organizacja klas sportowych, dwujęzycznych, przygotowania wojskowego, integracyjnych i specjalnych;
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w arkuszu organizacyjnym – racjonalne rozwiązania;
 • organizacja biblioteki szkolnej – racjonalne rozwiązania;
 • organizacja świetlicy szkolnej – racjonalne rozwiązania.

3. Arkusz organizacyjny szkoły w systemie kształcenia ustawicznego – seminarium wg potrzeb.

III. Decyzje kadrowe na podstawie arkusza organizacyjnego – wstępne działania.

1. Przydział godzin i funkcji dla nauczycieli w arkuszu organizacyjnym – jaką strategię przyjąć?

2. Decyzje kadrowe na etapie tworzenia arkusza organizacyjnego:

 • zasady przydziału godzin dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć;
 • warunki i tryb przenoszenia nauczycieli na inne stanowisko pracy w tej samej lub innej szkole;
 • warunki i tryb uzupełniania przez nauczyciela obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole;
 • warunki tryb rozwiązania stosunku pracy z powodu zmian organizacyjnych w szkole/przedszkolu.

3. Dokumentacja porządkująca zatrudnienia nauczycieli oraz powierzeń funkcji dla nauczycieli.

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik   administracji  samorządowej).  Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.