A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmodernizowany System Informacji Oświatowej – w świetle zmian ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 21 kwietnia 2017 roku


Proponowane przez nas szkolenie pozwoli Państwu na świadome przygotowanie się do obsługi zmodernizowanego systemu informacji oświatowej oraz pomoże zapoznać się ze zmianą architektury SIO2.

Uczestnicy:

– Poznają: formalne podstawy działania SIO2, techniczne uwarunkowania działania aplikacji, obowiązki jednostek prowadzących lokalne bazy SIO2, zmianę architektury SIO2
– Przeanalizują: zakres danych wprowadzanych do SIO2 uzależniony od typu i rodzaju szkoły, placówki
– Zaplanują: zakres wprowadzanych danych oraz terminarz wprowadzania danych odpowiadających typowi i rodzajowi ich szkoły (placówki oświatowej)
– Wskażą: wpływ nowej architektury na skuteczność wprowadzania danych do SIO2

Program seminarium:

RSPO – aktualizacja danych identyfikacyjnych szkół i placówek oświatowych w związku ze zmianą ustroju szkolnego.
Procedura weryfikacji danych do naliczania subwencji oświatowej na 2019 rok, w tym odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych.

Kontrola zgodność wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej (SIO1, SIO2) ze stanem faktycznym, prowadzona przez Urzędy Kontroli Skarbowej oraz NIK.

Nowość – zmiana architektury SIO2, w tym odejście od lokalnych baz danych na rzecz przekazywania danych za pomocą usługi typu web service, czyli przez przeglądarkę internetową.

Nowość – uproszczenie procedury dostępu do bazy danych SIO2.

Obecne warunki techniczne i organizacyjne działania lokalnej bazy danych SIO2:
•     prowadzenie wielu baz danych na jednym komputerze,
•     kopia bezpieczeństwa lokalnej bazy danych,
•     odzyskiwanie danych zgromadzonych w lokalnej bazie danych.

Formularz kontaktowy – procedura komunikacji z CIE.

Zgłaszanie zakłóceń oraz niezakłóconego funkcjonowania lokalnej bazy danych – obecna procedura oraz termin jej obowiązywania.

Nowość – procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – zastępująca rejestrację tymczasową.

Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2:
•    współpraca bazy danych SIO2 z rejestrami REGON oraz PESEL;
•    odrębna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu i jej konsekwencje dla JST.

Uzależnienie zakresu danych wprowadzanych do systemu od typu i rodzaju jednostki – analiza zakresu danych wprowadzanych przez przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły.

Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2. Zmiany obowiązujące od 1 września    2016 roku.

Wersja aplikacji z września 2016r. oraz jej aktualizacje, w tym:
•    nowy wygląd aplikacji,
•    możliwość importu danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela z pliku CSV (tworzenie pliku CSV),
•    możliwość modyfikacji danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela,
•    wprowadzenie filtrów ułatwiających wyszukiwanie uczniów,
•    częściowa rezygnacja z panelu komunikacyjnego.

Przechowywanie danych w bazie danych SIO2.
Reset hasła.
Strefa dla zalogowanych.
Nowość – rozszerzenie listy podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO.

Prowadzący: Małgorzata Jagiełło

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; pracownik samorządowy, praktyk z dwudziestoletnim stażem  pracy na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem oświatą samorządową; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych oraz publikacji kierowanych do dyrektorów szkół; trenerka prowadząca szkolenia z zakresu prawa oświatowego dla pracowników administracji samorządowej, radnych jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, nauczycieli.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.