A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów – nowe rozporządzenie w sprawie BHP w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

W ostatnich latach lawinowo rośnie liczba skarg kierowanych przeciwko nauczycielom. Przyczynami tego zjawiska są – z jednej strony, rosnąca roszczeniowość rodziców, medialność zawodu nauczyciela i globalizacja społeczeństwa, z drugiej – niejasności i sprzeczności w przepisach prawa, błędna ich interpretacja, ale też, w dużym stopniu, nieznajomość prawa. Konsekwencją nieprawidłowych zachowań nauczycieli coraz częściej są nie tylko postępowania dyscyplinarne, ale również prokuratorskie. O tych aspektach pracy nauczyciela oraz o odpowiedzialności dyrektora z tytułu nadzoru będzie mowa na naszym szkoleniu.

Efekty szkolenia:

Uczestnicy:

 • Poznają przepisy w zakresie bhp w szkole i placówce oświatowej;
 • Poznają zadania dyrektor w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie bhp;
 • Poznają prawne i etyczne elementy pracy nauczyciela w kontekście odpowiedzialności
  za bezpieczeństwo ucznia;
 • Przeanalizują przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, organizacji zajęć, imprez w szkole i poza szkołą;
 • Zaplanują sposoby organizacji zajęć w kontekście odpowiedzialności bezpieczeństwa uczniów,
 • Wskażą problemy występujące w szkole (przedszkolu) i sposoby ich rozwiązywania

Plan szkolenia:

 1. Zadania dyrektora w zakresie nadzoru i kontroli nad bezpieczeństwem w szkole.
 2. Nowe przepisy prawa w zakresie organizacji zajęć, imprez w szkole i poza szkołą – wyjścia grupowe i wycieczki.
 3. Prawne i etyczne elementy pracy nauczyciela – odpowiedzialność, karna, cywilna, porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli:
  – etyka zawodu nauczyciela; nauczyciel jako osoba publiczna, obowiązki i prawa nauczycieli;
  – odpowiedzialność nauczycieli w przypadku naruszenia przepisów prawa, regulaminów pracy.
 4.  Analiza błędów nauczycieli w konkretnych przypadkach szkolnej rzeczywistości:
  – analiza rzeczywistych sytuacji szkolnych i casusów prawnych, zasady postępowania  w sytuacjach kryzysowych.
 5. Postępowanie skargowe:
  – skargi w oświacie: przyczyny i skutki, zasady postępowania organu prowadzącego, nadzoru pedagogicznego, dyrektora szkoły.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.