A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Reforma strukturalna szkół ponadpodstawowych, policealnych i kształcenia ustawicznego

Szanowni Państwo,

w 2019 r. mija czas zaplanowanych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe przekształceń szkół ponadpodstawowych. Dodatkowow sejmie procedowana jest kolejna ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, która w znaczącej części dotyczy nowej organizacji szkolnictwa branżowego i kształcenia ustawicznego. Ta sytuacja nakłada na pracowników JST oraz na dyrektorów szkół wiele zadań dostosowujących ten obszar oświaty do nowych przepisów prawa.

Zapraszamy Państwa na szkolenie porządkujące wiedzę o nowych przepisach dotyczących organizacji publicznych i niepublicznych liceów, techników, szkół policealnych i placówek kształcenia ustawicznego. Planuję omówienie uchwał jakie muszą podjąć organy stanowiące JST, statutów jakie muszą przygotować dyrektorzy i decyzji kadrowych jakie muszą podjąć pracodawcy wobec nauczycieli i dyrektorów. Wspólnie wypracujemy plan działań by nie zginąć w gąszczu zmian.

Program szkolenia:

Cele szkolenia:

 1. Uporządkowanie wiedzy o organizacji liceum, technikum, szkoły policealnej
  i kształcenia ustawicznego w roku szkolnym 2019/2020 i latach późniejszych.
 2. Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wdrożenia obowiązujących przepisów prawa.
 3. Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania nowego prawa w praktyce.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe i placówki kształcenia ustawicznego, dyrektorzy i wicedyrektorzy tych jednostek, wszyscy zainteresowani.

 

I sesja Drugi etap reformy strukturalnej – przekształcenie liceum i technikum.

 1. Przekształcenie liceum w wymiarze administracyjnym, finansowym i oświatowym.
 2. Przekształcenie technikum w wymiarze administracyjnym, finansowym i oświatowym.
 3. Przepisy o zespołach szkół w kontekście administracyjnym z uwzględnieniem zmian procedowanych w sejmie.
 4. Nazwa szkoły publicznej i niepublicznej – co musi a co może zawierać – ćwiczenia w tworzeniu nazwy szkoły.
 5. Tryb przekształcenia publicznych i niepublicznych liceów i technikum – zadania JST – wzory uchwał/aktów założycielskich.
 6. Tryb przekształcenia liceum i technikum – zadania dyrektora.
 7. Statuty przekształconych publicznych i niepublicznych szkół – tryb ich przyjęcia, nowy zakres treści statutowych – wzory struktury treści statutowych liceum/technikum. Krótki instruktaż pisania statutów.
 8. Aspekty kadrowe przekształconych szkół, zadania dyrektorów, zadania JST – wzory dokumentów kadrowych.

II sesja Reforma szkolnictwa branżowego

 1. Nowo zdefiniowane podstawy szkolnictwa branżowego. Zmiany w klasyfikacji zawodów i podstawach programowych kształcenia w zawodzie.
 2. Modyfikacja warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 3. Praktyczne rozwiązania wzmacniające udział pracodawców w realizacji praktycznej nauki zawodu.
 4. Nowe instrumenty finansowania szkolnictwa branżowego.
 5. Nowa organizacja szkół policealnych. Tryb dostosowania publicznych i niepublicznych szkół policealnych do nowego ustroju szkolnictwa branżowego – zadania JST, zadania dyrektora szkoły.
 6. Organizacja szkoły branżowej II stopnia – tryb tworzenia nowego typu szkoły.

III sesja Reforma szkolnictwa ustawicznego

 1. Nowa organizacja szkolnictwa ustawicznego- nowe placówki i filie powstałe w wyniku przekształcenia.
 2. Tryb dostosowania sieci placówek kształcenia ustawicznego do nowej organizacji kształcenia ustawicznego – zadania JST i innych organów prowadzących – zadania dyrektorów.
 3. Ciągłość prawna przekształconych jednostek w aspekcie administracyjnym, finansowym, oświatowym i kadrowym.
 4. Zmiany w organizacji KKZ.
 5. Akredytacja placówek prowadzących KKZ.
 6. Zmiany w finansowaniu KKZ.

Metody i formy pracy

 1. Seminarium z elementami wykładu i warsztatu.
 2. Kazuistyka problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

 

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001)
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym  na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.