A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena pracy nauczyciela i awans zawodowy po zmianach

Ocena pracy nauczyciela i awans zawodowy  po zmianach.  Sprawne i skuteczne dostosowanie do potrzeb oceniania nadzoru pedagogicznego i dokumentacji szkolnej


Szanowni Państwo,

Nowa formuła oceny pracy nauczycieli i połączenie jej z procedurą awansu zawodowego wymaga przeprowadzenia zmian w organizacji nadzoru pedagogicznego i dostosowania dokumentacji szkolnej do nowych procedur. Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu, które ma na celu pokazanie sposobu wykonania wyżej wymienionych zadań, a dodatkowo będzie okazją do wymiany doświadczeń z innymi dyrektorami. Uczestnicy zajęć otrzymają pakiet wzorów pism do bezpośredniego zastosowania w szkole oraz wzory ankiet, arkuszy monitoringu, kontroli i obserwacji jako instrumentów nadzoru pedagogicznego do zebrania informacji o poziomie spełniania kryteriów oceny przez poszczególnych nauczycieli. Wspólnie odbędziemy ćwiczenia w prowadzeniu rozmowy oceniającej i sztuce pisania uzasadnienia do ustalonej oceny.

Cele szkolenia:

 1. Usystematyzowanie wiedzy o zmianach w funkcjonowaniu jednostek oświatowych po wdrożeniu zmian w ocenie pracy nauczycieli i awansie zawodowym.
 2. Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania nowego prawa w praktyce.
 3. Rozwijanie kompetencji zarządzania jednostką oświatową.

Program szkolenia:

I. Ocena pracy i awans zawodowy nauczycieli – co trzeba zmienić?

 1. Ocena z mocy ustawy i na wniosek – istotne zmiany w obowiązku dokonywania ocen z mocy ustawy.
 2. Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego – najnowsze zmiany w jego wdrożeniu – co powinni wiedzieć nauczyciele?
 3. Tryb dokonywania oceny z zastosowaniem KPA – wzory pism dyrektora do ocenianego nauczyciela.
 4. Obowiązkowe i fakultatywne zasięganie opinii o pracy nauczyciela – wzory pism.
 5. Plany rozwoju zawodowego na podstawie nowych przepisów – czy jest potrzeba dostosowania ich do kryteriów/wskaźników oceny pracy nauczyciela?
 6. Odrębne terminy oceny pracy nauczyciela po zakończonym stażu – jak przeprowadzić ocenę w 21 dni?

II. Jak dostosować instrumenty nadzoru pedagogicznego do systemowego zbierania informacji o poziomie spełniania przez nauczycieli kryteriów oceny pracy. Praca warsztatowa  w  grupach

 1. Dostosowanie  narzędzi nadzoru pedagogicznego (monitorowanie, kontrola, ewaluacja)
  do kryteriów/wskaźników oceny pracy nauczycieli:
 • arkusze monitorowania – realizacji podstawy programowej;
 • arkusz obserwacji zajęć;
 • arkusz kontroli przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny nauki, wychowania i opieki;
 • ankiety ewaluacyjne;
 1. Wspomaganie nauczycieli w procedurze oceny pracy – czy jest możliwe?
 2. Samoocena – o czym trzeba pamiętać- wzór arkusza samooceny.

III. Zakończenie procedury oceny.

 1. Identyfikacja obszarów do rozwoju nauczyciela istotą podsumowania jego oceny.
 2. Rozwojowy charakter rozmowy oceniającej – ćwiczenia.
 3. Jak opisać poziom spełniania przez nauczyciela poszczególnych kryteriów – przykłady karty oceny pracy.
 4. Tryb zapoznania nauczyciela z oceną pracy – wzory pism i protokołu.
 5. Tryb doręczenia oceny pracy – dokumentacja zamknięcia sprawy.
 6. Postępowanie dyrektora w przypadku złożenia przez nauczyciela odwołania od oceny pracy.

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.