A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy 2018/2019

Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy na rok szkolny 2018/2019 – z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela.

Cel ogólny: Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy szkoły/przedszkola na rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w prawie oświatowym.

Cele szczegółowe:

 1. Repetytorium z organizacji pracy szkoły i przedszkola po wdrożeniu wszystkich zmian w prawie oświatowym
  w tym zmian w organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Repetytorium z ruchu kadrowego po zmianie przepisów Karty Nauczyciela.
 3. Repetytorium z przepisów przejściowych obowiązujących w organizacji pracy szkoły
  i przepisach kadrowych w roku szkolnym 2018/2019.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych.

Plan szkolenia:

I sesja – Od arkusza organizacyjnego do organizacji pracy szkoły/przedszkola.

 1. Definicja arkusza organizacyjnego a definicja organizacji pracy szkoły.
 2. Terminy zatwierdzenia arkusza organizacyjnego a terminy zatwierdzenia organizacji pracy szkoły.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w arkuszu organizacyjnym. Omówienie organizacji nowego rodzaju zajęć z zakresy PPP – rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Czym różni się indywidualizowana ścieżka kształcenia a nauczanie indywidualne i czy umieszczamy te zajęcia w arkuszu organizacyjnym?
 4. Jak indywidualizować kształcenie uczniów objętych kształceniem specjalnym.
 5. Zajęcia organizowane na warunkach określonych w odrębnych przepisach – nauka języka polskiego dla cudzoziemców i osób powracających z zagranicy, zajęcia umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
 6. Kompetencje kuratora oświaty, związków zawodowych i organu prowadzącego w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego.
 7. Uprawnienie rady pedagogicznej w zatwierdzaniu organizacji pracy szkoły.
 8. Tryb zmian dokonywanych w arkuszu organizacyjnym i organizacji pracy szkoły.

II sesjaAnaliza podstaw prawnych organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego.

 1. Ramowe plany nauczania – limity liczby uczniów – obowiązkowe podziały na grupy – godziny do dyspozycji dyrektora. Definicja zajęć obowiązkowych, zajęć dodatkowych i innych rodzajów zajęć w arkuszu organizacyjnym.
 2. Zajęcia obowiązkowe dla szkoły/przedszkola a fakultatywne dla ucznia.
 3. Organizacja klas sportowych i dwujęzycznych.
 4. Organizacja religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie.
 5. Organizacja kształcenia specjalnego w arkuszu organizacyjnym.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w arkuszu organizacyjnym.
 7. Organizacja opieki świetlicowej i opieki nad uczniami dowożonymi do szkoły.
 8. Organizacja biblioteki szkolnej.
 9. Przedszkole i oddział przedszkolny jako jednostki nieferyjne – jak zaplanować przerwę w działalności tych zajęć.

III sesja – Ruch kadrowy po zmianach w Karcie Nauczyciela.

 1. Czym różni się przydział czynności dla nauczycieli w arkuszu organizacyjnym i  organizacji pracy szkoły.
 2. Przydział nadgodzin w arkuszu organizacyjnym i w organizacji pracy szkoły.
 3. Zasady ograniczenia wymiaru zatrudnienia bez zmiany stosunku pracy z uwzględnieniem zmian
  w Karcie Nauczyciela.
 4. Zasady przydziału godzin dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć z uwzględnieniem zmian
  w Karcie Nauczyciela.
 5. Warunki i tryb przenoszenia nauczycieli na inne stanowisko pracy w tej samej lub innej szkole.
 6. Warunki i tryb uzupełniania przez nauczyciela obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole.
 7. Kadrowe przepisy przejściowe obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019.
 8. Urlopy nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze i urlopy nauczycieli realizujących obowiązkowy wymiar zajęć w jednostce feryjnej i nieferyjnej.
 9. Dokumentacja porządkująca zatrudnienia nauczycieli oraz powierzeń stanowisk kierowniczych.

 

Program Marzeny Siejewicz jest w przygotowaniu.

 

 

Prowadzący: Liliana Zientecka - Toruń, Gdańsk, Warszawa, Poznań / Marzena Siejewicz - Olsztyn, Łódź, Lublin

Liliana Zientecka: Trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych  z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.


Marzena Siejewicz: Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum
i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

 

 

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.