A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena i regulamin oceny pracy nauczyciela – Liliana Zientecka

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy o zmianach, jakie wprowadzono do procedury oceny pracy i sposobie ich wdrożenia od 1 września 2018 r.

Cele szkolenia:
1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o trybie dokonywania oceny nauczyciela na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2018 r.
2. Doskonalenie umiejętności tworzenia szkolnych/przedszkolnych wskaźników oceny pracy nauczyciela.
3. Przygotowanie do wdrożenia zmian od 1 września 2018 r.

Adresaci szkolenia
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy kadr oświatowych, wszyscy zainteresowani.

Plan szkolenia:

I. Zmiany w trybie dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora.
1. Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2018 r.
2. Dokumentacja oceny pracy nauczyciela z zastosowaniem KPA – wzory dokumentów.
3. Tryb zasięgania wymaganych opinii – wzory dokumentów.
4. Terminy dokonywania oceny – tryb postępowania.
5. Ustawowe kryteria oceny pracy każdego nauczyciela.
6. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
7. Szkolne/przedszkolne wskaźniki oceny pracy nauczyciela.
8. Regulamin określający wskaźniki pracy nauczyciela – wzór dokumentu.
9. Zasięganie opinii rady rodziców – skutki prawne.
a) wzór pisma o opinię;
b) wzór uchwały rady pedagogicznej.

II. Warsztaty w tworzeniu wskaźników oceny pracy nauczyciela.
1. Definicja wskaźników – metodologia ich tworzenia.
2. Ćwiczenia w tworzeniu wskaźników oceny pracy nauczyciela.
3. Wdrożenie wskaźników na terenie szkoły – wzór zarządzenia dyrektora.

III. Podsumowanie
1. Tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.
2. Przepisy przejściowe – planowanie pierwszych ocen pracy dokonywanych z mocy ustawy na podstawie nowych przepisów.
3. Kwadrans na podsumowanie – pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. W latach 2010-2015, trenerka projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”, a w latach 2016 i 2017 projektu „ Zarzadzanie oświatą w samorządach”.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto