Praca z uczniem niepełnosprawnym oraz z uczniem z niższym ilorazem inteligencji - wyzwanie dla nauczyciela

Współczesna szkoła jest otwarta na każdego ucznia, co niewątpliwie staje się wezwaniem dla nauczycieli, których zadaniem jest nie tylko przekazywanie wiedzy z konkretnej dziedziny oraz wychowywanie, ale także rozpoznawanie potrzeb ucznia i takie planowanie pracy, by każde dziecko miało szansę rozwoju umiejętności na miarę własnych możliwości.

Udział w warsztatach umożliwi nauczycielom nabycie kompetencji w zakresie dokonywania diagnozy pedagogicznej, planowania pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz o niższym ilorazie inteligencji, dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, a także pozwoli zapoznać się z coraz bardziej powszechnymi problemami uczniów wynikającymi z chorób psychicznych, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania.

 

 

Cele szczegółowe:

uczestnicy warsztatów:

 • potrafią przeprowadzić diagnozę pedagogiczną uczniów niepełnospranych intelektualnie, zaplanować pracę, skonstruować IPET oraz dokonać wielospejalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów;
 • znają profil ucznia z niższym ilorazem inteligencji;
 • znają objawy wybranych zaburzeń psychicznych;
 • rozróżniają pojęcia: zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania oraz znają metody stosowane w pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie.

Program warsztatów:

 •  Pedagogika specjalna i wyrównywanie szans edukacyjnych a rzeczywistość szkolna
 • Diagnoza pedagogiczna uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, planowanie pracy
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Czytanie orzeczenia i formułowanie celów edukacyjnych, terapeutycznych, wychowawczych, planowanie form i metod pracy, dostosowania otoczenia oraz zasad oceniania.
 • Uczniowie o niższym ilorazie inteligencji – funkcjonowanie poznawcze i społeczne.
 • Wybrane zaburzenia psychiczne.
 • Zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze.

 


 

 

 

uczeń z SPE

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl