Planowanie i realizacja procesu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim


Praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w warunkach szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej wymaga od nauczycieli znajomości specyfiki czynników determinujących rozwój i możliwości edukacyjne uczniów, a także zasad organizacji procesu nauczania/uczenia się, w tym metod, środków i form pracy, dających szansę osiągnięcia uczniom sukcesów w nauce na miarę ich potrzeb i możliwości. Obliguje to do posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności, które uczestnicy mają możliwość zdobyć lub rozwinąć dzięki udziałowi w szkoleniu.

Cele szkolenia:

Na poziomie wiedzy:

1 Poszerzenie wiedzy o uwarunkowaniach psychofizycznych funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; identyfikacji trudności  i możliwości edukacyjnych.
2. Przekazanie wiedzy na temat zasad indywidualizacji procesu nauczania, w tym dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
3. Umożliwienie wymiany doświadczeń.

Na poziomie umiejętności:
1. Rozwijanie umiejętności pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
2. Stworzenie możliwości do ćwiczeń w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.
3. Zdobycie umiejętności indywidualizacji procesu nauczania.


Program seminarium:

 • Wprowadzenie do szkolenia /cele, korzyści, metody, program

 • Zadanie w grupach. Identyfikacja trudności i możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz zadań edukacyjno – terapeutycznych nauczyciela. Omówienie i wnioski


 • Prezentacja trenera:

  - charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym:
  zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych, poznawczych, społecznych
  i emocjonalno-motywacyjnych; objawy zaburzeń i ich znaczenie dla pracy edukacyjno-terapeutycznej
  z uczniem;

  - zasady indywidualizacji procesu nauczania, w tym analiza i opracowywanie dokumentacji psychologiczno – pedagogicznej ucznia – IPET, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia; dostosowanie wymagań edukacyjnych – podstawowe zasady, dostosowanie w nauczaniu przedmiotowym; kryteria i zasady oceniania.  


 • Zadanie w grupach – ćwiczenie utrwalające zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze rozpoznawania mocnych stron ucznia i obszarów do rozwoju ucznia oraz tworzenia planu działania pedagogiczno-terapeutycznego w pracy z uczniem.

 • Omówienie i wnioski

 • Podsumowanie szkolenia

 • Ewaluacja
uczeń z SPE

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl