Nowelizacja statutu szkoły

Nowe prawo oświatowe, zmiana struktury organizacyjnej szkół, powodują konieczność przystosowania statutów do obecnie obowiązującego prawa.  Jest to również okazja do tego, aby   przyjrzeć się dokładnie i sprawdzić, czy  zapisy statutu  są zgodne z „zasadami technik prawodawczych” oraz z obowiązującym prawem.  To dobry moment, by naszemu statutowi nadać nową formę oraz wprowadzić nowe treści.

Statut szkoły (placówki) jest najważniejszym dokumentem określającym organizację i zadania szkoły w zakresie  pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  Jest aktem prawa wewnętrznego  i powinien odzwierciedlać specyfikę szkoły i być w zgodzie z prawem oświatowym. Nadzór nad przestrzeganiem statutu sprawuje dyrektor i kurator oświaty.  Treść statutu powinna być najwyższej jakości; wymaga to od dyrektora i nauczycieli stałego monitorowania zawartych w nim zapisów  i bieżącego dokonywanie zmian zgodnie z prawem oświatowym.

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oraz przedstawicieli organów prowadzących na zajęcia związane z nowelizacją statutów.  Przygotowaliśmy szkolenie, które pomoże przygotować się do obowiązujących i nadchodzących zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych.Szczegółowy program zajęć:


1.Rola i znaczenie statutu szkolnego w działalności szkoły.

2.Wpływ przepisów prawnych na tworzenie statutu szkoły.

3.Tworzenie statutu z uwzględnieniem „zasad technik prawodawczych”
- budowa statutu;
- prawidłowe dokonywanie zmian w statucie;
- jednostki redakcyjne statutu;
- sporządzanie  uchwał  rady pedagogicznej dotyczących zmian w statucie lub przyjęcia nowego statutu;
- elementy, które powinny  znaleźć się  w statucie zgodnie z nowymi przepisami prawa.

4.Analiza przykładowego statutu pod kątem poprawności merytorycznej i technicznej.

5.Analiza nowych uregulowań prawnych pod katem ich przydatności do tworzenia statutu szkoły.


 

reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl