fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne

Wychowawcza rola szkoły polega na wspieraniu dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, który powinien być wzmacniany i uzupełniany przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Znajduje to swój wyraz w treściach, zadaniach wychowawczych i profilaktycznych, ujętych w podstawie programowej oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym każdej szkoły, konstruowanym na podstawie corocznie przeprowadzanych diagnoz środowiska szkolnego. Taka procedura pozwala skutecznie realizować zarówno cele odpowiadające bieżącym potrzebom społeczności szkolnej, jak również cele nadrzędne, długofalowe, wyrażone w wizji i misji szkoły oraz sylwetce absolwenta.

Zakres tych działań nie może być jednak przypadkowy, narzucany odgórnie, a powinien wynikać z celowo przeprowadzonej diagnozy zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne danej szkoły, czy placówki oświatowej. W procesie diagnozy nie tylko należy zwrócić uwagę na potrzeby uczniów znajdujących się w sytuacji kryzysu, ale potrzeby całej społeczności szkolnej.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in., z jakimi nowymi wyzwaniami przyjdzie się im mierzyć w obszarze wychowania i profilaktyki oraz w jaki sposób zorganizować procesy diagnostyczne, by adekwatnie określić treści i niezbędne zadania wychowawczo-profilaktyczne.

 

Program szkolenia:

 

1. Nowe wyzwania wychowawczo – profilaktyczne

 

 • Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży
 • Utrudnione wypełnianie roli wychowawczej przez rodziców i nauczycieli
 • Priorytet wychowania i profilaktyki – rekomendacje dla szkół
 • Model Podnoszenia Kompetencji (Weissberg, Caplan i wsp. 1991)

 

2. Obszary i narzędzia do diagnozy pracy szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki

 

 • Obszary do diagnozy
 • Narzędzia rekomendowane lub powszechnie stosowane, w tym służące diagnozie czynników ryzyka i czynników ochronnych
 • Alternatywne metody wykorzystywane do zbierania danych

 

3. Diagnoza potrzeb w zakresie treści wychowawczych i profilaktycznych

 

 • Analiza treści wychowawczo – profilaktycznych zawartych w podstawie programowej
 • Ewaluacja istniejących programów wychowawczo – profilaktycznych – analiza wyników, sformułowanie wniosków
 • Analiza wyników diagnozy potrzeb środowiska szkolnego, czynników ochronnych i czynników ryzyka
 • Analiza wyników diagnozy potrzeb wychowawczych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów w sytuacji kryzysowej

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.