fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dokumentacja w szkole – odbiurokratyzowanie pracy nauczyciela

W Ministerstwie Edukacji i Nauki podjęto działania ukierunkowane na „odbiurokratyzowanie” pracy szkół i placówek – to rzeczywiście niezwykle ważne, ale czy naprawdę nauczyciel nie powinien planować swojej pracy dydaktycznej, a wychowawca wychowawczej? Przecież programy nauczania zawierają jedynie wskazania ogólne, dotyczące całego etapu edukacyjnego, a kształtowanie postaw, to świadome i celowe działania wychowawcy – nie akcyjne, a planowane. Rozporządzenie w sprawie wymagań wskazuje na konieczność planowania i już w wymaganiu pierwszym czytamy: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów.

Zapraszamy do dyskusji nad problemem biurokracji w szkole, nad celowością dokumentów i ich użytecznością. Oprócz analizy przepisów prawa, związanych z dokumentowaniem działań szkoły, zaproponuję przykładowe wzory dokumentów, aby tworzenie ich od podstaw nie odrywało nauczycieli od najważniejszego zadania – uczenia.

Wspólnie przeanalizujemy także przygotowane przez Ministerstwo zestawienie przykładowych dokumentów, niewymaganych przepisami prawa.

Mamy nadzieję, że to spotkanie posłuży do weryfikowania praktyk nadmiernego „generowania” dokumentów, ale też do refleksji, jakie dokumenty w szkole wynikają z prawa, a jakie porządkują pracę. Które z tych dokumentów są niezbędne dla jakości działań – nawet jeżeli wprost nie wynikają z prawa, a których można uniknąć.

Program szkolenia:

 

1. Awans zawodowy, ocena pracy nauczyciela

 

 • Awans zawodowy (wzory dokumentów wynikających z prawa – przykładowych planów rozwoju, sprawozdań, ocen dorobku zawodowego)
 • Oceny pracy nauczyciela (dokumenty wynikające z prawa oraz przykładowo wypełnione karty oceny pracy)
 • Dokumenty potwierdzające realizację działań (arkusze kontroli, arkusze obserwacji)

 

3. Kształcenie – realizacja podstawy programowej

 

 • Plany dydaktyczne nauczycieli (czy potrzebne?) oraz tygodniowe zakresy treści nauczania przesyłane dyrektorowi w czasie pracy online – wpisane w rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół,
 • Diagnozy edukacyjne i system badań wewnątrzszkolnych, w tym: budowa sprawdzianów, normy procentowe przy określaniu stopni za
 • Sprawdziany, przykładowe wnioski na podstawie wyników diagnoz, rekomendacje i działania na podstawie wniosków – czy potrzebne?
 • Analizy egzaminów zewnętrznych, w tym przykładowe wnioski na podstawie analizy wyników, rekomendacje i działania na podstawie wniosków
 • Dokumentacja przebiegu nauczania
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej

 

4. Wychowanie

 

 • Program profilaktyczno – wychowawczy (struktura programu wynikająca z prawa, w tym diagnoza zachowań ryzykownych uczniów jako podstawa dobrze skonstruowanego programu) oraz sprawozdanie z realizacji programu
 • Plany pracy specjalistów (psycholog, pedagog, doradca zawodowy) oraz sprawozdania z tych planów – czy potrzebne? Skąd wynikają
 • Plany pracy wychowawców klas i sprawozdania z tych planów – czy potrzebne? Skąd wynikają?
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej (dokumenty w indywidualnej teczce pomocy pp dla ucznia, w tym: przykładowe, wypełnione rozpoznania nauczycielskie, arkusze dostosowania wymagań do możliwości ucznia, oceny efektywności pomocy)

 

5. Współpraca z rodzicami

 

 • Dokumentacja współpracy z Radą Rodziców (wymagane prawem uchwały i opinie RR)
 • Dokumentacja związana z przekazywaniem informacji dotyczących jakości pracy szkoły

 

6. Analiza dokumentów w zestawieniu z przykładami przygotowanymi przez MEiN

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.