fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Awans zawodowy nauczyciela

Uwaga! Od września zmiany w systemowych rozwiązaniach dotyczących awansu zawodowego. Dotychczasowy system był wielokrotnie krytykowany, głównie z dwóch powodów – nadmiernej biurokracji, wydłużenia czasu awansu (niewpływającego na znaczące podwyżki płac) oraz odejścia od nabywania umiejętności praktycznego uczenia, na rzecz działań nie zawsze związanych z umiejętnościami metodycznymi. Powodował również wzrost aktywności zawodowej nauczycieli, ale tylko w czasie staży, a uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego wiązało się z szeregiem wymogów formalnych, a także przygotowaniem planów rozwoju zawodowego na okres staży oraz sprawozdań z ich realizacji.

Czy po zmianie będzie inaczej? Czy nastąpi zapowiadane uproszczenie systemu awansu zawodowego, przy jednoczesnym położeniu większego nacisku na nabywanie przez nauczycieli umiejętności praktycznych oraz zapewnieniu równomiernego rozwoju nauczycieli, w okresie całej ścieżki awansu zawodowego, a nie tylko podczas stażu? Czy zmiany w zakresie awansu zawodowego będą jednocześnie korzystnie wpływały na poziom otrzymywanego przez nauczycieli wynagrodzenia?

Zapraszamy do wspólnej analizy nowego systemu.

 

Program szkolenia:

 

1. Regulacje prawne w awansie zawodowym, w tym trzy etapy rozwoju zawodowego nauczycieli

 

 • Regulacje prawne, dotyczące awansu zawodowego nauczyciela w Karcie Nauczyciela
 • Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych (przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego)

 

2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela

 

 • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
 • Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego
 • Rola i zadania mentora
 • Procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego
 • Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu

 

3. Obserwacja zajęć w procedurach awansu zawodowego,  jako wzmocnienie umiejętności praktycznych nauczycieli

 

 • Organizacja zajęć i procesów uczenia się – ważne obszary do obserwacji
 • Obowiązek prowadzenia zajęć w obecności komisji z ekspertami spoza szkoły
 • Opinia komisji, jako warunek nadania stopnia nauczyciela mianowanego
 • Skutki negatywnej opinii komisji i ponowna weryfikacja umiejętności praktycznych nauczyciela, po negatywnej opinii komisji

 

4. Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczyciela

 

 • Obligatoryjne,wynikające z prawa oceny pracy nauczycieli
 • Ocena na wniosek nauczyciela przed awansem na nauczyciela dyplomowanego
 • Procedury oceny pracy nauczyciela w szkole
 • Kryteria oceny pracy nauczyciela (po ukazaniu się rozporządzenia)

 

5. Zasady nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego

 

Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, w tym:

 • Analiza wymagań kwalifikacyjnych, wymaganego okresu pracy, obligatoryjna ocena pracy w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
 • Analiza dorobku zawodowego nauczyciela i akceptacja komisji kwalifikacyjnej
 • Zmiany w komisjach kwalifikacyjnych

 

6. Dyrektor i jego rola w awansie zawodowym

 

 • Zadania dyrektora
 • Procedury w szkole dotyczące awansu
 • Obowiązująca dokumentacja
 • Zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem, podejmującym pracę w szkole, w powiązaniu z awansem zawodowym
 • Zmiany w czasie pracy nauczycieli, w tym konsultacje dla uczniów i ich rodziców

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.