fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

Ponieważ Ocena szkolna odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie nauczania, zarówno w sensie dydaktycznym, jak i wychowawczym – może w takim samym stopniu motywować, jak i zniechęcać do podejmowania kolejnych wysiłków, w roku szkolnym 2023/24 wśród kierunków polityki państwa znalazło się doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania.

Skutki oceniania szkolnego mogą być widoczne w postępowaniu człowieka nawet przez całe życie. To często doświadczenia związane z ocenianiem  utrwalają wizerunek siebie pełen deficytów i przekonań typu: To nie dla mnie… Ja się do tego nie nadaję … . Często zamyka to w przyszłości możliwość uczenia, a także chęć rozwoju. Jak tego uniknąć? Jak spowodować, aby młody człowiek wychodził z systemu edukacji z poczuciem, że świat należy do niego?

Przy tym wszystkim ocenianie budzi liczne kontrowersje – czy dzisiaj w modelu oceniania, opisanym w prawie mamy średnie ważone, średnie arytmetyczne, oceny niedostateczne za brak prac domowych, za aktywność, oceny za estetykę zeszytów. Czy możemy ograniczać uczniom prawa przy poprawianiu ocen, jak ustalać i uzasadniać oceny bieżące, śródroczne czy roczne?  Jak wreszcie poprawnie formułować zapisy dotyczące oceniania w statucie szkoły, by były zgodne z prawem i motywowały ucznia? Na te wątpliwości i pytania spróbujemy odpowiedzieć w czasie spotkania.

Szkolenie ma na celu nie tylko poinformować o istocie i zasadach oceniania, ale również wspólną analizę typowych błędów w zapisach oceniania wewnątrzszkolnego oraz propozycje przykładowych, poprawnych rozwiązań.

Program szkolenia:

 

1. Podstawy prawne oceniania – analiza zapisów Ustawy o Systemie oświaty

 

 • Analiza zapisów Ustawy o Systemie Oświaty
 • Analiza zapisów rozporządzenia w sprawie oceniania

 

2. Model oceniania wpisany w przepisy prawa

 

 • Trójfazowy model oceniania sprawdzającego Bolesława Niemierko
 • Wymagania edukacyjne i sposób ich formułowania
 • Dostosowanie wymagań
 • Zasady konstruowania testów i ustalania norm procentowych
 • Analizy wyników testowania, w tym łatwość zadań i wnioskowanie na podstawie łatwości zadań

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne w statucie szkoły

 

 • Cele, zasady i zawartość dokumentu
 • Skala i sposoby uzgadniania ocen bieżących oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych – analiza przykładowych zapisów
 • Sposoby uzasadniania ustalonych ocen – analiza przykładowych zapisów
 • Terminy i formy informowania uczniów i rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w tym ocenach niedostatecznych – analiza przykładowych zapisów
 • Tryb odwoływania się od ustalonych ocen – analiza przykładowych zapisów
 • Sposoby uzasadniania ocen bieżących praz śródrocznych i rocznych – analiza przykładowych zapisów
 • Sposoby udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac uczniowskich oraz innej dokumentacji związanej z ocenianiem – analiza przykładowych zapisów
 • Tryby i forma egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianu wiedzy i umiejętności, w przypadku złożenia zastrzeżeń – analiza przykładowych zapisów

 

4. Typowe błędy i nieporozumienia związane z ocenianiem

 

 • Średnie i średnie ważone w ocenianiu
 • Ocena celująca i jej rola w systemie oceniania
 • Zbyt wysokie normy %
 • Oceny za zaangażowanie, aktywność, estetykę zeszytów
 • Oceny niedostateczne za brak pracy domowej, brak zeszytu, podręcznika, brak aktywności, za nieobecności

 

5. Przykładowy wzór dokumentu

 

 • Układ dokumentu
 • Przykładowe zapisy

 


Istnieje również możliwość zamówienia szkolenia, połączonego z indywidualną analizą

zapisów statutu szkoły.

W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu.


Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.