fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak oceniać zachowanie uczniów? Zasady, kryteria i zapisy w statucie szkoły

Ocenianie zachowania uczniów wzbudza wiele kontrowersji. Jedni uważają, że jest niepotrzebne  i niesprawiedliwe.  Zdaniem innych gwarantuje ono ład  i porządek w szkole.  Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie wskazują na trudności w interpretacji kryteriów oceny zachowania, które powinny być jasne, konkretne i odpowiednio dopasowane do poziomu wiekowego i rozwoju uczniów. Istotnym jest też elastyczne podejście w ocenianiu zachowania, uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości  uczniów. Często ten ostatni aspekt jest źle interpretowany i  powoduje wiele nieporozumień i frustracji zarówno u uczniów, rodziców, jak i samych nauczycieli.

Proponowane szkolenie adresowane jest do dyrektorów, którzy chcą,  by ocenianie zachowania w ich szkole, było narzędziem wychowawczym wspierającym i rozwijającym potencjał każdego ucznia.

 

Program szkolenia:

 

1. Ocena zachowania w szkole – uzasadnienie w świetle prawa oświatowego

 

 • Obszary oceny zachowania – zapisy w dokumentach
 • Kryteria oceniania zachowania – zapisy w dokumentach

 

2. Ocenianie zachowania uczniów jako narzędzie wychowawcze

 

 • Zachowania pożądane i niepożądane w szkole
 • Rozpoznawanie i rozumienie różnych zachowań uczniów
 • Jak zaangażować uczniów w proces oceniania zachowania – samoocena i ocena koleżeńska – przykłady, analiza przypadku

 

3. Tworzenie systemów oceny zachowania

 

 • Tworzenie klarownych i spójnych zasad i norm zachowania w szkole – przykłady dobrych praktyk
 • Rezygnacja z systemu punktowego – uzasadnienie

 

4. Co zamiast punktów? Propozycja systemu ocenienia sprzyjającego rozwojowi uczniów

 

 • Przedstawienie systemu oceniana opartego na wykorzystaniu nagród  i wzmocnień pozytywnych
 • Wspólne wartości i normy zachowania w środowisku edukacyjnym
 • Wykorzystanie informacji zwrotnej

 

5. Rozwiązywanie problematycznych zachowań uczniów w kontekście oceniania

 

 • Identyfikacja i analiza przyczyn trudnego zachowania uczniów w środowisku szkolnym
 • Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, w tym podejście prewencyjne i interwencyjne

 

6. Kryteria oceniania zachowania w różnych kontekstach

 

 • Kryteria dla różnych grup wiekowych i etapów edukacyjnych
 • Dostosowanie kryteriów do specyfiki szkoły
 • Znaczenie jasnych i spójnych kryteriów dla uczniów, nauczycieli i rodziców

 

7. Kluczowe obszary kryteriów oceniania zachowania

 

 • Przykłady kluczowych obszarów – szacunek, współpraca, punktualność itp.
 • Wskazówki, jak opisać poziomy zachowania na poszczególne oceny
 • Implementacja kryteriów i konsekwencje oceniania zachowania
 • Wprowadzenie kryteriów do codziennego życia szkoły
 • Przykłady konsekwencji za zachowanie zgodne i niezgodne z kryteriami

 

8. Ocena zachowania w statucie szkoły

 

 • Przykładowe zapisy w statucie szkoły, uwzględniające zmianę sytemu punktowego na system opisowo-wzmacniający

 

9. Praktyczne ćwiczenia i studia przypadków

 

 • Analiza rzeczywistych przypadków oceniania zachowania w szkole
 • Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.