fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24 – praktyczne rozwiązania

Minister Edukacji i Nauki, w celu realizacji zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego, ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa – tak mówi ustawa Prawo oświatowe, natomiast dyrektor jest zobowiązany do wdrożenia tych kierunków w szkole i sprawdzenia ich realizacji w nadzorze wewnętrznym. Żeby stało się to możliwe, dyrektor musi włączyć kierunki polityki oświatowej państwa w dokumenty planistyczne szkoły, takie jak Plan pracy szkoły lub Program wychowawczo profilaktyczny – wszystko w zależności od tego, czego dany kierunek dotyczy. Nauczyciele muszą kierunki polityki oświatowej państwa poznać i zaplanować ich realizację w swoich działaniach. Dopiero wtedy ze spokojem można podjąć działania kontrolne w nadzorze.

Plan nadzoru pedagogicznego musi uwzględniać nie tylko wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym, ale także podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa (§  23 ust.2 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego).

Jak włączyć kierunki polityki oświatowej państwa w dokumenty planistyczne szkoły? Jak kontrolować ich realizację w nadzorze pedagogicznym? Zapraszamy po praktyczne rozwiązania i gotowe wzory dokumentów.

 

Program szkolenia:

 

1. Kierunki polityki oświatowej w prawie – konieczność, obowiązek ustawowy czy tylko wymaganie wizytatorów – analiza zapisów ustawy Prawo Oświatowe, w tym art. 60., dotyczącego uzupełniających przepisów o nadzorze oraz planowanych konsekwencji za niewykonanie zaleceń po kontroli

 

 • Analiza zapisów ustawy Prawo oświatowe, w tym art. 60., dotyczącego uzupełniających przepisów o nadzorze oraz planowanych konsekwencji za niewykonanie zaleceń po kontroli
 • Analiza zapisów rozporządzenia w sprawie nadzoru, w tym zapisów dotyczących nadzoru wewnętrznego i ustaleń dotyczących planu nadzoru

 

Omówienie poszczególnych kierunków polityki oświatowej z analizą zadań nauczycieli oraz wskazaniem działań w materiałach planistycznych szkoły i działań w nadzorze dyrektora szkoły

 

2. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego

 

 • Zdefiniowanie założeń edukacji klasycznej
 • Zdefiniowanie wartości wskazanych w kanonie edukacji klasycznej, platońskiej triady wartości PIĘKNO – DOBRO – PRAWDA
 • Wdrażanie wychowania do wartości w praktyce szkoły
 • Piramida wartości,

 

3. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie

 

 • Zasady organizacji zajęć edukacja do życia w rodzinie, w tym zadania wychowawców i nauczyciela edukacji
 • Analiza przykładowego arkusza kontroli dotyczącego organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie
 • Diagnoza wychowawcza i diagnoza pracy szkoły – przykładowe arkusze diagnostyczne
 • Budowa programu wychowawczo – profilaktycznego, wynikająca z przepisów prawa
 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Analiza przykładowego arkusza kontroli, dotyczącego budowy programu wychowawczo profilaktycznego i jego adekwatności do diagnozy oraz arkusza kontroli realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego

 

4. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej

 

 • Przykładowe działania nauczycieli na rzecz aktywności fizycznej uczniów
 • Uwzględnienie tych działań w planie pracy szkoły i planach wychowawców klas oraz w nadzorze pedagogicznym
 • Rozwiązania i projekty propionowe w tym zakresie przez ministerstwo, w tym platforma talentów sportowych i zmiana podstawy programowej wychowania fizycznego

 

5. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

 

 • Zadania pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa w zakresie wsparcia dla dzieci
 • Zadania wychowawcy w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Dostępność specjalistów na terenie szkoły

 

6. Ustalenie kierunków doskonalenia i obszarów wsparcia dla nauczycieli w pozostałych kierunkach polityki oświatowej państwa

 

 • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji
 • Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.