Polityka Prywatności serwisu www.a-z.edu.pl


Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą 05-120 Legionowo,
  al. 3 Maja 26/35 NIP 536 110 97 90 (nr tel.: 22 435 68 12, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl).
 2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl)  lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ
 1. Od momentu gdy uruchamia Pani/Pan naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie informacje, jak:
 2. adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
 3. data i godzina zapytania,
 4. liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
 5. adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
 6. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
 7. W przypadku, gdy w zakres przetwarzanych informacji wchodzą dane osobowe, zastosowanie znajdują poniższe postanowienia.
 8. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.
 9. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami.
 10. Będziemy przechowywać te dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 11. Przysługuje  Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania z ze strony i zamówienie szkolenia. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z strony i zamówienia usługi.
 13. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH – KORESPONDENCJA I POŁĄCZENIA
 1. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Pani/Pana wiadomość e-mail, odpowiadamy na przesłane zapytanie poprzez stronę internetowa lub wiadomość email  lub wykonujemy połączenie telefoniczne w związku z Pani/Pana prośbą o kontakt.
 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.
 3. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji zapytania/ zamówienia.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi jedynie realizację bezpośrednich działań marketingowych.
 6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej i zgłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAMÓWIENIE
 1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Panią/Panem umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na  Pani/Pana żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
 2. Dodatkowo, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.
 3. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.
 4. Będziemy przechowywać te dane przez 6 lat od daty wykonania usługi.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 3, ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i na administratorze nie ciąży obowiązek prawny.
 6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
 7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług księgowych.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
 1. Przetwarzamy dane osobowe uczestników naszych szkoleń, otrzymane od osób lub pomiotów, które zawierają z nami umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 2. Zakres tych danych przekazywanych podczas składania zamówienia obejmuje: imię, nazwisko, stanowisko oraz instytucja zatrudniająca, adres e-mail służbowy, nr telefonu.
 3. Celem przetwarzania tych danych w ramach realizacji usługi jest włączenie osoby do listy uczestników, dostarczenie jej materiałów szkoleniowych oraz realizacja szkolenia. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO.
 4. Po wykonaniu usługi, przetwarzamy dane osobowe uczestników szkoleń, w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, czy konieczność wydawania duplikatów dokumentów potwierdzających udział w zajęciach. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit b i c RODO niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
 5. Przetwarzanie wszystkich tych danych jest wymagane na podstawie umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz obowiązkiem prawnym wystawienia faktury oraz wystawienia zaświadczeń dla uczestników na podstawie art. 117 i 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawa oświatowego (t.j. Dz.U.z 2023 poz. 900). Brak podania tych danych uniemożliwi wykonanie świadczenia.
 6. Będziemy przechowywać te dane przez 6 lat od daty wykonania usługi.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 4, ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług księgowych.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA
 1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli korzystają Państwo z tej funkcjonalności, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu przekazywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.
 3. Ma Pani/Pan prawo do wypisania się z newslettera w dowolnym momencie.
 4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do czasu wypisania się z listy subskrybentów lub do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.
 7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi wysyłania newslettera.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTA – WPISANYCH DO UMOWY JAKO OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY
 1. Dane będą przetwarzane w celu realizacji celu realizacji umowy z Administratorem i kontrahentem, którą Pani/Pan reprezentuje. Pani/Pana dane zostały przekazane Administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę – jako dane osób do kontaktu ze strony kontrahenta w celu realizacji umowy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO,
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail w celu realizacji umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą.
 4. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach podatkowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług księgowych.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:

 • Hostingodawca: Nazwa.pl; ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków
 • Dostawca usług księgowych: Evolvere Łukasz Dudek; ul. Ostródzka 130, 03-289 Warszawa
 • Dostawca usług poczty elektronicznej: Microsoft Exchange

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych
Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Pani/Pana  dane osobowe. Jeżeli tak jest, ma Pani/Pan  prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:

 • celach przetwarzania,
 • kategoriach odnośnych danych,
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
 • prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Po otrzymaniu takiego żądania, w przypadku braku wątpliwości co do tożsamości osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych
Ma Pani/Pan prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Pani /Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma Pani/Pan  prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
Ma Pani/Pan prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia Pani/Pana  danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • cofnęła/cofnął Pani /Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
 • wniosłaś/wniósł  Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Pani/Pana  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,Pani/Pana   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • Pani/Pana  dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Ma Pani/Pan  prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.

Prawo do sprzeciwu
W przypadku, gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów., ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli wniesie Pani /Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
W przypadku, gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych
Ma Pani/Pan  prawo otrzymać dostarczone nam przez Panią/Pana swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma Pani/Pan również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy,

Wykonując prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie
Pani /Pana  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Prawo do wniesienia skargi
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.


PLIKI COOKIES

Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu.

Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.);
 2. marketingowe – wydajnościowe i analityczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie otrzymanej zgody);
 3. marketingowe – reklamowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie otrzymanej zgody).

COOKIES:

Nazwa/Domena

_fbp / .a-z.edu.pl
_ga / .a-z.edu.pl
_ga_RVJDMKJZYC / .a-z.edu.pl
_hjSessionUser_2977921 /.a-z.edu.pl
_hjSession_2977921 /.a-z.edu.pl
c_user /.facebook.com
datr /.facebook.com
dpr /.facebook.com
gaVisitorUuid /.a-z.edu.pl
oo /.facebook.com
presence /.facebook.com
sb /.facebook.com
wd /.facebook.com
xs /.facebook.com



INFORMACJE O DOSTAWCACH PLIKÓW COOKIES

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Poniżej zamieszczamy odwołania do polityk prywatności dostawców stosowanych plików cookies podmiotów trzecich:

GOOGLE

Wykorzystujemy pliki cookies Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Ads – pliki reklamowe, służące do prowadzenia i oceny jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads;
 • Google Analytics – pliki analityczne, służące do badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu.

Pliki są oznaczone w tabeli zawartej w polityce prywatności i plików cookies jako: gstatic.com; doubleclick.net; google-annalytics.com; tagmanager.google.com; google.com. Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Serwisu. Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https:/policies.google.com/privacy

FACEBOOK
Wykorzystujemy pliki cookies Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. Pliki są oznaczone w tabeli zawartej w polityce prywatności i plików cookies jako: facebook. Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: www.facebook.com/privacy/policy/

CLICKMEETING
ClickMeeting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-309), przy al. Grunwaldzka 413, KRS 0000604194, NIP 5842747535 Pliki są oznaczone w tabeli zawartej w polityce prywatności i plików cookies jako https://legal.clickmeeting.com/pl/privacy-security-pl/privacy-policy-pl/

MICROSOFT TEAMS
Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 Reception: +353 (1) 2953826 Pliki są oznaczone w tabeli zawartej w polityce prywatności i plików cookies jako https://privacy.microsoft.com/pl-PL/

ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI
 1. Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika.
 2. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie.
 3. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:
 • za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
 • poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
 • za pomocą ustawień dostępnych w komunikacie, wyświetlanym w obszarze strony internetowej.


ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

Strona  może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.


Centrum Rozwoju Edukacji A-Z