fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli

Obowiązujące przepisy prawa nie regulują w sposób jednoznaczny zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli, dlatego wokół tego zagadnienia pojawia się wiele pytań i wątpliwości:

Kiedy płacić, a kiedy nie płacić?
Jak rozumieć definicję godziny ponadwymiarowej podaną w Karcie Nauczyciela?
Czy udział w szkoleniu jest, czy nie jest godziną ponadwymiarową?
Co jeśli nauczyciel nie mógł zrealizować przydzielonych godzin ponadwymiarowych z przyczyn niezależnych od niego?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas proponowanego Państwu seminarium.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie szczegółowych rozwiązań, dotyczących rozliczania godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ram prawnych.

Program seminarium:

 1. Sposób ustalania uśrednionej liczby godzin zajęć w tygodniu nauczycieli, którzy realizują różną liczbę godzin zajęć w różnych okresach roku szkolnego, także zatrudnionych w niektórych okresach roku szkolnego.
 2. Definicje dotyczące godziny ponadwymiarowej.
 3. Sposoby rozliczania godzin ponadwymiarowych w wypadku:
 • dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z Dniem Edukacji Narodowej, dniem rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
 • dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu sprawowania, za zgodą pracodawcy opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie wycieczek szkolnych, uroczystości, zawodów,
 • dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu udziału w szkoleniu, konferencji, naradzie, na które skierował go pracodawca,
 • dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu skierowania go przez pracodawcę do prac związanych z przeprowadzeniem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
 • dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli),
 • dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonywana w czasie wolnym od pracy,
 • godzin przypadających do realizacji w okresie urlopu szkoleniowego, zgodnie ze skierowaniem pracodawcy,
 • dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
 • nieobecności z powodu wezwań administracyjnych, zwolnień lekarskich,
 • tygodni, w których przypadają dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia.
 • stanowisko w sprawie wysokości potrąceń wynagrodzenia za okres strajku z uwzględnieniem specyfik.

Prowadzący: Stanisław Szelewa

absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie oświatą Dolnośląskiej Szkoły  Wyższej. Od 1990 r. w samorządzie terytorialnym jako radny, przewodniczący rady miejskiej, delegat na wojewódzki sejmik samorządowy, a od 1999 – 2018 r. dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania jednego ze starostw powiatowych, wieloletni dyrektor  liceum ogólnokształcącego. Autor  wydawnictwa “Jak zarządzać nieruchomością szkolną” (Municypium, 2008 r.) oraz wielu publikacji na temat edukacji zawodowej i finansowania oświaty. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem oświaty, jest także twórcą oryginalnej koncepcji naliczania budżetów szkół w samorządach terytorialnych.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.