fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Procedury awansu zawodowego w czasie pracy rady w trybie obiegowym i on-line

Szkolenie online


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Od 12 marca szkoły wykonują zadania za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zmiana form pracy wpłynęła nie tyko zmianę realizacji podstawy programowej ale także na inne działania. Do takich, które należy modyfikować i dostosować do nowej rzeczywistości należy także awans zawodowy nauczycieli. Zbliża się zakończenie stażu – co robić? Jak przygotować dokumenty? Czy modyfikować plany rozwoju? Jak realizować zaplanowane zadania stażowe? Jak prowadzić i obserwować zajęcia on-line? Jak może wyglądać egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna on-line. Na te inne pytania postaram się odpowiedzieć w czasie spotkania. Zapraszam do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów…. w inny niż zwykle sposób – spotkamy się w sieci!

Program szkolenia:

1. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy i awansie zawodowym, w tym  regulacje prawne związane wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie zwalczania COVID 19 oraz sposoby działań rady i ich wykorzystanie do realizacji zadań stażowych

– regulacje prawne dotyczące awansu Zawodowego nauczyciela w karcie Nauczyciela,
– sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych (urlopy, przeniesienia z innej szkoły, skrócenie stażu),
– regulacje prawne w rozporządzeniu MEN w sprawie awansu zawodowego.
– regulacje prawne związane wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie zwalczania COVID 19, w tym dwa sposoby działań rady i ich wykorzystanie do realizacji zadań stażowych

2. Analiza wymagań na poszczególne stopnie awansu oraz przykładowe działania spełniające wymagania, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line

– wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego,
– przykładowe działania nauczyciela spełniające wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego i sposoby ich dokumentowania, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line,
– wymagania na stopień nauczyciela minowanego, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line
– przykładowe działania nauczyciela spełniające wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego i sposoby ich dokumentowania, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line

3. Zadania dyrektora związane z awansem, w tym realizacja tych zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line

– rozpoczęcie i zakończenie stażów – uzgodnienie terminów,
– wyznaczenie opiekunów stażu oraz przekazanie informacji nauczycielom stażystom,
– zatwierdzenie planów rozwoju,
– monitorowanie działań wskazanych przez nauczycieli w planach rozwoju,
– przyjęcie sprawozdań ze stażu,
– konstruowanie oceny dorobku zawodowego,
– prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego,
– wydanie zaświadczenia o nadaniu stopnia awansu zawodowego,
– wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
– przeszeregowanie płacowe nauczyciela.

4. Obserwacja zajęć on- line w procedurach awansu zawodowego

– organizacja zajęć i procesów uczenia się za zajęciach on-line,
– przykładowe obszary do obserwacji w czasie zajęć on-line,
– przykładowy arkusz obserwacji zajęć on-line,

5. Dokumentowanie procedury awansu w szkole

– analiza i tworzenie zapisów w dokumentach, w tym uwzględnienie form realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line
– zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu rozwoju,
– analiza przykładowych planów rozwoju i sprawozdań z planu rozwoju oraz tworzenie poprawnych przykładowych zapisów w tych planach, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line
– analiza przykładowych ocen dorobku zawodowego oraz tworzenie przykładowych zapisów w tych ocenach,

6. Praca komisji kwalifikacyjnej nadającej stopień nauczyciela kontraktowego

– analiza formalna dokumentów złożonych przez nauczyciela,
– rozmowa kwalifikacyjna – przykładowe pytania,
– ustalenie liczby punktów,
– protokół ze spotkania komisji i inne dokumenty potwierdzające pracę komisji.
– próba opisu działania komisji w trybie on- line

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyje w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.