fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wewnątrzszkolny system oceniania – uporządkowanie wiedzy o współczesnym, opisanym w prawie modelu oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania – uporządkowanie wiedzy o współczesnym opisanym w prawie modelu oceniania

Rozporządzenie w sprawie oceniania dokładnie określa, co na temat oceniania musi znaleźć się w statucie każdej szkoły, ale zapisy statutu w dużej części są autonomiczne i  zależą od decyzji rady pedagogicznej. Mamy więc w szkołach ponowną dyskusję nauczycieli o ocenianiu bieżącym i nowe decyzje, jaki będzie w szkole system oceniania, kiedy, w jakim zakresie i w jakich sytuacjach nauczyciele będą stawiać stopnie, a w jakim przekazywać uczniom informacje pomagające się uczyć.

Warto zabrać w tej dyskusji merytorycznie głos – proponuję zatem wymianę poglądów w eksperckim gronie dyrektorów i osób odpowiedzialnych za wewnątrzszkolne ocenianie. Proponowany przeze mnie warsztat uwzględnia informacje, dotyczące oceniania w obecnym systemie prawnym oraz budowy wewnętrznego oceniania w statutach szkół.

Na szczególną uwagę zasługuje moduł dotyczący różnych sposobów udzielania informacji zwrotnej przy ocenianiu bieżącym (obecnie informacja ta pojawia się nie tylko w rozporządzeniu w sprawie oceniania, ale także w wymaganiach państwa – jest zatem obserwowana podczas ewaluacji zewnętrznej na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli). 

Przygotowana propozycja uwzględnia także gotowy, przykładowy wewnątrzszkolny system oceniania, który można dostosować do swojej placówki.

Program szkolenia:

 • Założenia ogólne oceniania wewnątrzszkolnego w zreformowanym systemie edukacji, podstawy prawne oceniania,
 • Ocenianie wewnątrzszkolne – cele, zasady i zawartość dokumentu
 • Wymagania edukacyjne i sposób ich formułowania, dostosowanie wymagań – przykładowe zapisy w dokumencie;
 • Budowa testów i skala % ocen – problemy z określeniem zasad dla ocen celujących;
 • Sposób uzgadniania ocen klasyfikacyjnych, czy potrzebna średnia ważona??
 • Skala i sposób formułowania ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych; w tym uzgodnienie ocen bieżących i śródrocznych;
 • Skala i tryb ustalania oraz sposób formułowania śródrocznej oceny zachowania
 • Bieżąca ocena opisowa i jej formy oraz sposób dokumentowania;
 • Sposób uzasadniania ustalonych ocen;
 • Termin i forma informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych;
 • Tryb odwoływania się od ustalonych ocen i formę sprawdzania zasadności odwołania (np. egzamin sprawdzający);
 • Termin klasyfikacji śródrocznej, np. dwa semestry-jak dotychczas lub trzy trymestry itp. jednak nie mniej niż jeden termin w każdym roku szkolnym;
 • Tryb i forma egzaminów klasyfikacyjnych;
 • Sposób udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac uczniowskich oraz innej dokumentacji związanej z ocenianiem

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.