fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nowe zadania dyrektora szkoły cz. II. Wewnątrzszkolny system oceniania

Szkolenie online


→  Prosimy o podawanie w zgłoszeniach prywatnych adresów mailowych w celu rejestracji
→  Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem – pamiętaj, że musisz się zarejestrować
→  Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem
→  Po zakończeniu zajęć otrzymasz link do materiałów od trenera→  Po szkoleniu otrzymasz elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia,  który wyślemy na Twój adres mailowy razem
z fakturą


Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wśród dzieci i młodzieży. Obok dotychczasowych regulacji o zawieszaniu zajęć w szkołach i placówkach oświatowych – 20 marca zostały wprowadzone dodatkowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji podstawy programowej. Przed dyrektorami szkół i placówek postawiono nowe zadania, związane z organizacją kształcenia z wykorzystaniem metod i technik  kształcenia na odległość oraz monitorowaniem postępów uczniów i weryfikacją ich wiedzy uzyskanej w czasie zdalnego nauczania. Przed nami także zmiana zapisów w statutach związanych z ocenianiem wewnątrzszkolnym. To duże wyzwanie – bo rozporządzenia nic nie rozstrzygają, dają dyrektorom olbrzymią autonomię i jedynie bardzo ogólne wskazania.

Każdy dyrektor zatem powinien wnikliwie analizować nowe regulacje prawne wprowadzane czasowo przez MEN – na spotkaniu zaproponuję przykładowe zapisy w statucie dotyczące wymaganych rozporządzeniem mian w wewnątrzszkolnym ocenianiu.

Zapraszam do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów….  w inny niż zwykle sposób – spotkamy się w sieci 😊

Cele szkolenia:

Przygotowanie i omówienie zmian w zapisach statutu związanych z wprowadzeniem do realizacji podstawy programowej metod i technik  kształcenia na odległość (sytuacja związana z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Po zajęciach uczestnik potrafi:

 • omówić podstawowe zagadnienia związane ze szczególnymi rozwiązaniami w czasie czasowych ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • zaplanować tryb wprowadzania zmian w ocenianiu wewnątrzszkolnym w okresie ograniczeń funkcjonowania szkół  oraz  potwierdzenia prawnego tych zmian po okresie trwania ograniczeń,
 • zmienić system oceniania we wskazanych w rozporządzeniu MEN obszarach.

Program szkolenia:

1. Szczególne rozwiązania w czasie czasowych ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 • analiza i interpretacja zapisów prawa dotyczących szczególnych rozwiązań w czasie czasowych ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w rozporządzeniu MEN.

2. Przypomnienie zadań dyrektora w czasie czasowych ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w systemie oceniania – przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły

 • koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami,
 • ustalenie, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania,
 • ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty,
 • wskazanie, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać,
 • zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

3. Zmiany w systemie oceniania w związku z organizacją realizacji podstawy programowej za pomocą zdalnego nauczania

 • celowość zmian,
 • zakres zmian,
 • trwałość zmian,
 • porównanie systemów oceniania
 • bezpośredniego i za pomocą metod i technik nauczania na odległość

4. Ocenianie wewnątrzszkolne

 • cele, zasady i zawartość statutu w części dotyczącej oceniania wewnątrzszkolnego,
 • potrzeba zmian.

5. Zmiany w ocenianiu w związku z wprowadzeniem realizacji podstawy programowej za pomocą metod i technik kształcenia na odległość – ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów,

 • ustalenie sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,
 • ustalenie sposobu informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,
 • czasowe wyłączenia z prawa przepisów dotyczących egzaminów, klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny,
 • ustalenie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności za pomocą metod i technik nauczania na odległość,
 • ustalenie warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, za pomocą metod i technik nauczania na odległość,
 • ustalenie warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych za pomocą metod i technik nauczania na odległość

6. Szczególny (nadzwyczajny) tryb wprowadzania zmian w statutach w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty dotyczącym zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 Ustalenie trybu postępowania w sprawie zmian w systemie oceniania, w tym sposób potwierdzenia uchwał po okresie trwania ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego    zarządzania    placówkami   oświatowymi   (uprawnienia   do  wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu “Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie “Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.