A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmiany w organizacji systemu oświaty do wdrożenia od września 2019 r.

Szanowni Państwo,

Na rok szkolny 2019/2020 zaplanowano kolejny pakiet zmian w systemie oświaty – przyjęto około 18 modyfikacji w ustawach. Konsekwencją tego będzie wydanie przez Ministra Edukacji Narodowej 7 nowych rozporządzeń.

To duże wyzwanie dla wszystkich zarządzających oświatą (samorządowców i dyrektorów szkół), ponieważ nie tylko muszą sfinalizować wcześniej planowane zadania, wynikające z reformy strukturalnej, ale także podjąć wiele wcześniej nieplanowanych decyzji, dotyczących m.in. wynagrodzeń nauczycieli, powrotu przepisów o ocenie pracy i awansie zawodowym sprzed września 2018 r. Przed nami również wdrożenie wielu nowych norm prawnych, oczekujących na wprowadzenie 1 września 2019 r., rozproszonych w licznych ustawach i rozporządzeniach.
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest wspólne omówienie zadań samorządowców i dyrektorów szkół wynikających z aktualnych zmian w organizacji systemu oświaty.

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli i placówek oświatowych
 • Samorządowcy pełniący nadzór nad organizacją oświaty samorządowej

Cele szkolenia Zmiany w organizacji systemu oświaty:

 1. Usystematyzowanie wiedzy o zmianach w systemie oświaty obowiązujących od września 2019/2020 r.
 2. Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania nowego prawa w praktyce.
 3. Rozwijanie kompetencji zarządzania szkołami i lokalnymi systemami oświaty.

Program szkolenia Zmiany w organizacji systemu oświaty:

Sesja pierwsza – zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli.

 1. Tryb podwyższenia wynagrodzenia nauczycieli od września 2019/2020.
 2. Skutki prawne zmiany średniego wynagrodzenia nauczycieli w roku 2019.
 3. Realizacja dodatkowego świadczenia dla młodych nauczycieli „na start”:
  – zasady przyznawania świadczeń,
  – wzór druku przyznania świadczenia.
 4. Skutki prawne ustalenia minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo
  uchwały JST – wzory druków przydziału wychowawstwa i dodatku za wychowawstwo.
 5. Wykaz stanu prawnego norm prawnych dotyczących wynagradzania nauczycieli
  zadania dyrektora, zadania JST.

Sesja druga – zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli.

 1. Powrót do dotychczasowych zasad odbywania stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy:
  – powrót do dotychczasowych terminów,
  – powrót do oceny dorobku zawodowego,
  – przepisy przejściowe dotyczące aktualnie trwających staży.
 2. Nieplanowane zakończenia staży odbywanych przez nauczycieli stażystów- tryb działania dyrektora.
 3. Powrót do dotychczasowych zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli – stan prawny na dzień 1 września 2019.
 4. Zmiany w kwalifikacji spraw do postępowania dyscyplinarnego nauczycieli.
 5. Skutki prawne zmian w zapisach dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli kształcenia zawodowego.
 6. Delegacja prawna dla uchwał JST (gminy, powiaty) o tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycieli po zmianach – stan prawny na dzień 1 września 2019 r.
 7. Ograniczenie możliwości nadużywania umów o pracę na czas określony – zasada liczenia ograniczenia.
 8. Dotacja na finansowanie doradztwa metodycznego w zakresie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli – doprecyzowanie przepisów.

Sesja trzecia – inne zmiany w systemie oświaty i wynikające z nich zadania dla dyrektora i JST.

 1. Podjęcie uchwał wynikających z reformy strukturalnej (gmina, powiat) – skutki prawne dla szkół.
 2. Wdrożenie ustawy o ochronie zdrowia uczniów- zadania dyrektora, zadania samorządu.
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole – arkusz przeglądu spełnienia warunków bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 4. Zadania priorytetowe polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 – jak przygotować szkoły i lokalne systemy oświaty do nadzoru w wyznaczonych obszarach.

Prowadzący: Liliana Zientecka

trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.|

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.