fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmiany w doskonaleniu zawodowym nauczycieli do wdrożenia w styczniu 2020 r.

Do 31 stycznia 2020 r. organy prowadzące (zarówno gminy, jak i powiaty) są zobowiązane do przygotowania planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz podjęcia uchwał w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych. Dlatego przygotowaliśmy seminarium, które pozwoli Państwu na sprawne wdrożenie nowych zapisów art. 70 a i art. 70 c ustawy Karta Nauczyciela.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy merytoryczni organów prowadzących, odpowiedzialni za przygotowanie projektów uchwał w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, kierownicy wydziałów oświaty, dyrektorzy Centrów Usług Wspólnych.

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami, dotyczącymi zadań dyrektorów i organu prowadzącego w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem nowych zapisów art. 70 a i art. 70 c ustawy Karta Nauczyciela – obowiązek doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych w szkoleniach branżowych.

 Uczestnicy:

 1. Znają aktualne przepisy i terminy w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 2. Potrafią prawidłowo przygotować powiatowy/gminny plan doskonalenia zawodowego.
 3. Potrafią prawidłowo przygotować uchwałę rady powiatu i rady gminy w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych.
 4. Zapoznają się z możliwością zawierania umów z nauczycielami i egzekwowania zwrotu udzielonego dofinansowania.
 5. Znają zasady udzielania dofinansowania nauczycielom na urlopach.

Program szkolenia:

 1. Akty prawne dotyczące zasad planowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • Omówienie aktów prawnych, dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Opracowanie przez organ prowadzący planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – do 31 stycznia 2020 r.
 • Zasady przyznawania nauczycielom dofinansowania na doskonalenie zawodowe.
 • Planowanie szkoleń branżowych obowiązkowych dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.
 • Obowiązkowa uchwała JST w sprawie podziału środków na doskonalenie, ustalenie corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenie zawodowe, form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Współpraca ze związkami zawodowymi.
 1. Prawidłowe i terminowe, tj. do 31 stycznia 2020 r., sporządzenie przez organ prowadzący planu doskonalenia zawodowego. Podstawy:

 • Wnioski dyrektorów zebrane do 31 października 2019 r.
 • Wyniki egzaminu ośmioklasisty, egzaminu zawodowego i egzaminu maturalnego.
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe;
 • Stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych.
 1. Uchwały rady gminy i rady powiatu

 • Omówienie uchwał w sprawie podziału środków na doskonalenie.
 • Omówienie uchwał w sprawie ustalenia corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenie zawodowe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Obowiązkowa współpraca z dyrektorami i związkami zawodowymi.
 • Wzory uchwał dla powiatu i gminy.
 1. Dokumentacja niezbędna do wypłacania środków na doskonalenie nauczycieli.

 • Wnioski nauczycieli o dofinansowanie doskonalenia zawodowego (wzór wniosku).
 • Skierowanie nauczyciela do doskonalenia zawodowego – obowiązki dyrektora (dofinansowanie, urlop szkoleniowy).
 • Podjęcie przez nauczyciela doskonalenia zawodowego bez skierowania przez dyrektora.
 • Umowa zawarta z nauczycielem o dofinansowanie opłat za dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
 • Organizacja szkoleń branżowych.
 1. Urlop macierzyński, rodzicielski, dla poratowania zdrowia, a doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

były pracownik i dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowany wnioskodawca i koordynator projektów unijnych. Współtwórca i dyrektor jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.