A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli

Obowiązujące przepisy prawa nie regulują w sposób jednoznaczny zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli, dlatego wokół tego zagadnienia pojawia się wiele pytań i wątpliwości:

Kiedy płacić, a kiedy nie płacić?
Co to jest godzina ponadwymiarowa nauczyciela wg KN?
Czy udział w szkoleniu jest, czy nie jest godziną ponadwymiarową?
Co jeśli nauczyciel nie mógł zrealizować przydzielonych godzin ponadwymiarowych z przyczyn niezależnych od niego?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas proponowanego Państwu seminarium.

Cele szkolenia Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli:

Celem szkolenia jest przedstawienie szczegółowych rozwiązań, dotyczących rozliczania godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ram prawnych.

Program szkolenia Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli:

 1. Sposób ustalania uśrednionej liczby godzin zajęć w tygodniu nauczycieli, którzy realizują różną liczbę godzin zajęć w różnych okresach roku szkolnego, także zatrudnionych w niektórych okresach roku szkolnego.
 2. Definicje dotyczące godziny ponadwymiarowej.
 3. Sposoby rozliczania godzin ponadwymiarowych w wypadku:
 • dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z Dniem Edukacji Narodowej, dniem rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
 • dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu sprawowania, za zgodą pracodawcy opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie wycieczek szkolnych, uroczystości, zawodów,
 • dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu udziału w szkoleniu, konferencji, naradzie, na które skierował go pracodawca,
 • dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu skierowania go przez pracodawcę do prac związanych z przeprowadzeniem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
 • dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli),
 • dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonywana w czasie wolnym od pracy,
 • godzin przypadających do realizacji w okresie urlopu szkoleniowego, zgodnie ze skierowaniem pracodawcy,
 • dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
 • nieobecności z powodu wezwań administracyjnych, zwolnień lekarskich,
 • tygodni, w których przypadają dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia.

  4. Stanowisko w sprawie wysokości potrąceń wynagrodzenia za okres strajku z uwzględnieniem specyfik.

Prowadzący: Stanisław Szelewa

absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie oświatą Dolnośląskiej Szkoły  Wyższej. Od 1990 r. w samorządzie terytorialnym jako radny, przewodniczący rady miejskiej, delegat na wojewódzki sejmik samorządowy, a od 1999 – 2018 r. dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania jednego ze starostw powiatowych, wieloletni dyrektor  liceum ogólnokształcącego. Autor  wydawnictwa “Jak zarządzać nieruchomością szkolną” (Municypium, 2008 r.) oraz wielu publikacji na temat edukacji zawodowej i finansowania oświaty. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem oświaty, jest także twórcą oryginalnej koncepcji naliczania budżetów szkół w samorządach terytorialnych.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.