fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Repetytorium kadrowe dla szkół i jednostek samorządowych

zkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Repetytorium kadrowe dla szkół i placówek samorządowych”, które adresowane jest zarówno do kadry kierowniczej jak i pracowników prowadzących sprawy kadrowe, którzy pragną usystematyzować i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa pracy. Podczas spotkania omówione zostaną aktualne przepisy prawa, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz istotne stanowiska Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Państwowej Inspekcji Pracy.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest dla kadry zarządzającej oraz pracowników prowadzących sprawy kadrowe w szkołach i jednostkach samorządowych.

 

Program szkolenia:

I. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

 1. Akta osobowe pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. prowadzone w 4 częściach (A, B, C, D).
 2. Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej.
 3. Szczegółowe omówienie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 4. Ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza.
 5. Obowiązki pracodawcy:
 • w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji,
 • w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy (art. 946 KP)
 • związane z niszczeniem dokumentacji,
 1. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – omówienie poszczególnych części :
 • dokumentacja dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy (część a, b, c, d),
 • dokumentację związaną z ubieganiem się  i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,
 • Karta (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłat wynagrodzenia do rąk własnych
 • Karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego lub wypłaty ekwiwalentu

II. Nawiązanie stosunku pracy.

 1. Definicja stosunku pracy.
 2. Rodzaje umów o pracę
 • pracownicy pedagogiczni,
 • pracownicy niepedagogiczni.
 1. Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 2. Nawiązanie stosunku pracy:
 • z nauczycielem o różnym tygodniowym wymiarze zajęć,
 • z pracownikiem posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (czas pracy, dodatkowe uprawnienia, zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, powierzanie doraźnych zastępstw),
 1. Podstawowe miejsce pracy – orzecznictwo sądowe.
 2. Limity umów, umowy „nielimitowane”
 3. Składniki wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, specjalny, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, dodatek na staż i za wychowawstwo)
 4. Dodatek za wieloletnią pracę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w więcej niż jednym stosunku pracy – zasady naliczania.
 5. Badania lekarskie – przepisy tarczy antykryzysowej.
 6. Praca zdalna, kwarantanna, izolacja.

III. Urlopy wypoczynkowe.

 1. Wymiar urlopu wypoczynkowego.
 2. Udzielanie „pierwszego urlopu” – zasada proporcjonalności.
 3. Plany urlopowe – terminy tworzenia, obowiązek informacyjny.
 4. Urlop dodatkowy – komu przysługuje i w jakich terminach?
 5. Urlop uzupełniający w placówkach feryjnych.
 6. Bieg przedawnienia roszczenie pracownika o urlop – Uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego.
 7. Wyliczanie i udzielanie urlopu pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 8. Zasada proporcjonalności urlopu w przypadku rozwiązania stosunku pracy.
 9. Prawo do urlopu wypoczynkowego a udzielenie urlopu wychowawczego w placówkach feryjnych.
 10. Urlopy okolicznościowe.
 11. Urlop dla poratowania zdrowia.

IV. Wybrane elementy procedury rozwiązania stosunku pracy.

 1. Dobór kryteriów do zwolnienia pracownika pedagogicznego (orzecznictwo sądowe)
 2. Konsultacje ze związkami zawodowymi.
 3. Wręczenie wypowiedzenia osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego – zapisy  98  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
 4. Orzecznictwo sądowe dotyczące rozwiązania stosunku pracy.
 5. Świadectwo pracy – termin wydania, omówienie krok po kroku.

Prowadzący: Iwona Cwalina

Pracownik samorządowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Swoją przygodę z kadrami rozpoczęła w 2007 r., cały czas doskonaląc swój warsztat pracy. Absolwentka ekonomii pracy i zarządzania kapitałem ludzkim w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Prowadziła na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy wykłady z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email