A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Jak go zmodyfikować by był zgodny z aktualnym stanem prawnym i potrzebami placówki edukacyjnej/szkoły?

Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. (art. 4 ust. pkt 24 oraz art. 26). Działalność edukacyjną szkoły określa szkolny zestaw programów nauczania, oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uwzględniający wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej (rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej).

Szkoła do 30 września każdego roku szkolnego, musi uchwalić szkolny program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uwzględniając aktualne potrzeby uczniów.

Proponujemy szkolenie, na którym otrzymacie Państwo przykłady gotowych  rozwiązań i pomysłów na modyfikację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, adekwatnego do możliwości i potrzeb Waszego środowiska edukacyjnego.

 

Program szkolenia:

  1. Kierunki zmian w zakresie wychowania i profilaktyki w roku szkolnym 2019/2020.
  2. Diagnoza potrzeb rozwojowych i problemów szkoły na podstawie wyników ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
  3. Dokumentacja-podstawy prawne konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego
  4. Profilaktyka uzależnień – przykładowe rozwiązania systemowe
  5. Weryfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego krok po kroku: treści, formy, realizacja zadań.

Prowadzący: Beata Szynalska - Skarżyńska

psycholog, nauczyciel, edukator, ekspert edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 pracowała w eksperymentalnej na terenie kraju, pierwszej szkole integracyjnej. Pracowała wiele lat w szkolnictwie specjalnym. Pracując w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym (1994-2002) pełniła funkcje doradcy metodycznego, współorganizowała konferencje o zasięgu ogólnokrajowym. Od 2005 roku czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Propagatorka edukacji włączającej, prowadząca od wielu lat szkolenia  dla nauczycieli na terenie całego kraju o tej tematyce, w różnych ośrodkach edukacyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doskonalenia umiejętności dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli, nowoczesnych metod nauczania, motywowania, współpracy z rodzicami, arteterapii i wiele innych, które otrzymują bardzo pozytywne ewaluacje zwrotne.

Ma doświadczenie nie tylko jako psycholog, ale również nauczyciel. Była nauczycielem w przedszkolu. Uczyła przedmiotu „Przygotowanie do życia w rodzinie”, „Przedsiębiorczość” „Rozwój społeczno-zawodowy” (autorski program). Uczyła w szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz gimnazjum, opierając się na aktywizujących metodach pracy, realizując projekty i innowacje pedagogiczne („Debaty szkolne”, „Przedsiębiorczość”, „Zespół młodzieżowych doradców”)

W pracy terapeutycznej skoncentrowana na podejściu holistycznym, zwolenniczka mentalizacji i propagatorka „Porozumienia bez przemocy” M. Rosenberga.

Matka trójki dzieci.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.