fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocenianie wewnątrzszkolne – prawo i praktyka

Ocena szkolna odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie nauczania, zarówno w sensie dydaktycznym, jak i wychowawczym. Może w takim samym stopniu motywować, jak i zniechęcać do podejmowania kolejnych wysiłków. Dlatego też z ocenianiem łączy się wielka odpowiedzialność nie tylko nauczyciela, ale i dyrektora.

W bieżącym roku ocenianie stało się priorytetem w kierunkach polityki oświatowej państwa  – oznacza to nie tylko konieczność doskonalenia kompetencji dyrektorów i nauczycieli w tym zakresie, ale także włączenia oceniania do nadzoru pedagogicznego.

Szkolenie ma na celu nie tylko poinformować o istocie i zasadach oceniania, na zajęciach wspólnie przeanalizujemy typowe błędy w zapisach oceniania wewnątrzszkolnego oraz praktyce szkolnej.

Na zajęciach rozstrzygniemy też liczne kontrowersje – czy dzisiaj w modelu oceniania opisanym w prawie mamy średnie ważone, średnie arytmetyczne, oceny niedostateczne za brak prac domowych, za aktywność, oceny za estetykę zeszytów. Czy możemy ograniczać uczniom prawa przy poprawianiu ocen, jak ustalać i uzasadniać oceny bieżące, śródroczne czy roczne?

Zapraszamy po przykładowe zapisy w statucie oraz narzędzia do kontroli oceniania w szkole.

 


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Program szkolenia:

 

1. Podstawy prawne oceniania

 

 • Analiza zapisów Ustawy o Systemie Oświaty
 • Analiza zapisów rozporządzenia w sprawie oceniania

 

2. Model oceniania wpisany w przepisy prawa

 

 • Trójfazowy model oceniania sprawdzającego Bolesława Niemierko
 • Wymagania edukacyjne i sposób ich formułowania
 • Dostosowanie wymagań
 • Zasady konstruowania testów i ustalania norm procentowych
 • Analizy wyników testowania, w tym łatwość zadań i wnioskowanie na podstawie łatwości zadań

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne w statucie szkoły – cele, zasady i zawartość dokumentu

 

 • Cele, zasady i zawartość dokumentu
 • Skala i sposoby uzgadniania ocen bieżących oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych – (analiza przykładowych zapisów)
 • Sposoby uzasadniania ustalonych ocen (analiza przykładowych zapisów)
 • Terminy i formy informowania uczniów i rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w tym ocenach niedostatecznych –(analiza przykładowych zapisów)
 • Tryb odwoływania się od ustalonych ocen (analiza przykładowych zapisów)
 • Sposoby uzasadniania ocen bieżących praz śródrocznych i rocznych (analiza przykładowych zapisów)
 • Sposoby udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac uczniowskich oraz innej dokumentacji związanej z ocenianiem (analiza przykładowych zapisów)
 • Tryby i forma egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianu wiedzy i umiejętności w przypadku złożenia zastrzeżeń (analiza przykładowych zapisów)

 

4. Typowe błędy i nieporozumienia związane z ocenianiem – średnie i średnie ważone w ocenianiu

 

 • Ocena celująca i jej rola w systemie oceniania
 • Zbyt wysokie normy %
 • Oceny za zaangażowanie, aktywność, estetykę zeszytów
 • Oceny niedostateczne za brak pracy domowej, brak zeszytu, podręcznika, brak aktywności, za nieobecności

 

5. Ocenianie zachowania

 

 • Obszary w ocenianiu zachowania wyznaczone przez ministerstwo
 • Formułowanie kryteriów oceny zachowania
 • Ocenianie zachowania w systemie punktowym – podstawowe błędy

 

6. Przykładowe wzory zapisów statutowych

 

 • Układ dokumentu
 • Niezbędne elementy
 • Przykładowe zapisy

 

7. Ocenianie w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły

 

 • Kontrola oceniania w szkole
 • Kontrola przestrzegania przepisów prawa w zakresie oceniania wewnąrzszkolnego oraz kontrola procesu i efektów oceniania
 • Przykładowe arkusze kontroli i obserwacji

WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka, absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletnia doradczyni metodyczna.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email