fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kadry w oświacie – 3 dniowy kurs kadrowy

Zapraszamy Państwa do udziału w 3 dniowym kursie kadrowym, który w przystępny sposób pozwoli zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności na temat prowadzenia kadr w oświacie.

 Adresaci:

Kurs adresujemy zarówno do dyrektorów szkół jak i osób, które bezpośrednio zajmują się obsługą kadrową
w placówce. Program szkolenia skonstruowany jest w oparciu o najnowsze przepisy prawa pracy, prawa oświatowego, karty nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz aktów wykonawczych. Dostosowane do nowego prawa pracy wzory dokumentów, które Państwo otrzymacie będą pomocne w codziennej pracy zarówno dyrektora i pracownika kadr.

 Cel główny:

Przygotowanie pracowników kadr do wykonywania codziennych obowiązków i dyrektorów placówek do prawidłowego sprawowania nadzoru w zakresie spraw pracowniczych

Cele szczegółowe:

 1.  Uczestnik szkolenia poznaje:
 • przepisy prawa pracy wynikające z kodeksu pracy oraz pragmatyki zawodowej, zarówno nauczycieli jak i pracowników samorządowych,
 • zasady przechowywania, przetwarzania, udostępniania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej,
 • zasady prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • różne formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami pedagogicznymi
  i niepedagogicznymi,
 • zasady udzielania pracownikom urlopów pracowniczych: wypoczynkowych, uzupełniających,
  dla poratowania zdrowia, bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, okolicznościowych, dni opieki na dziecko do ukończenia 14 roku życia oraz innych dni wolnych,
 • systemy i rozkłady czasu pracy,
 • zasady współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi reprezentującymi interesy pracownika oraz nabywa umiejętność prowadzenia odpowiedniej dokumentacji,
 • zasady wydawania pracownikom świadectwa pracy,
 • uprawnienia nauczyciela z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • zasady wynagradzania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz rodzaje i sposoby przyznawania dodatków oraz rozliczania godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw.

 Uczestnik szkolenia potrafi:

 • przygotować niezbędne wzory pism związanych ze sprawami kadrowymi,
 • prowadzić dokumentację akt osobowych i związaną ze stosunkiem pracy,
 • zastosować przepisy kodeksu pracy, ustawy karty nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
 • analizować i dokonać oceny sytuacji dotyczącej pracownika, związanej ze zmianą warunków pracy, płacy oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • ustalać i rozliczać składniki wynagrodzenia,
 • wykorzystywać w praktyce aktualne przepisy prawne w oparciu o ustawy, akty wykonawcze, orzecznictwo sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów i wydanych interpretacji przez właściwych ministrów i Państwową Inspekcję Pracy.

 Program szkolenia:

 1.  Podstawowe akty prawne.
 • Kodeks pracy,
 • Karta Nauczyciela
 • Ustawa o pracownikach samorządowych
 • Prawo oświatowe
 • Akty wykonawcze
 • Regulacje wewnętrzne w placówce
 1. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami pedagogicznymi oraz niepedagogicznymi
 • rodzaje umów pracowników pedagogicznych
 • rodzaje umów pracowników niepedagogicznych
 • przeprowadzanie konkursów na wolne stanowisko urzędnicze
 • służba przygotowawcza,
 • zmiany stosunku pracy (oddelegowanie do innej jednostki, uzupełnianie etatu, zmniejszenie wymiaru etatu, stan nieczynny)
 • ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy
 • obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru rozwiązania stosunku pracy
 • wygaśnięcie stosunku pracy
 • wydawanie świadectwa pracy
 • roszczenia pracownicze
 1. Pojęcie normy, systemy i rozkłady czasu pracy.
 • pojęcie czasu pracy pracowników pedagogicznych
 • czas pracy w ujęciu roku szkolnego
 • czas pracy nauczycieli z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • czas pracy pracowników niepedagogicznych
 • systemy czasu pracy pracowników niepedagogicznych
 • ewidencja czasu pracy
 1. Prowadzenie i archiwizowanie akt osobowych
 • prowadzenie akt osobowych (część A, B, C, D – ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
 1. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
 1. Cechy, ochrona i zasady ustalania wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
 • regulacje prawne dotyczące ustalania wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
 • składniki wynagrodzenia
 • ochrona wynagrodzenia
 • wypłata za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
 1. Urlopy pracownicze oraz dni wolne przysługujące pracownikom. Uprawnienia rodzicielskie.
 • urlopy pracowników pedagogiczny zatrudnionych w placówkach feryjnych i nieferyjnych
 • urlopy pracowników niepedagogicznych
 • urlopy pracowników pedagogicznych pełniących funkcje kierownicze
 • tworzenie planów urlopowych
 • urlop okolicznościowy
 • urlop uzupełniający
 • urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski
 • wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 1. Orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • zwolnienie pracownika w czasie długotrwałej nieobecności
 • kierowanie pracowników po długotrwałej nieobecności na badania lekarskie
 • zwolnienie nauczyciela mianowanego z powodu nieobecności zdrowotnej trwającej dłużej niż 182 dni, nawet w przypadku uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego
 • urlop dla poratowania zdrowia a rozwiązanie stosunku pracy
 • wypowiedzenie zmieniające a wysokość wynagrodzenia oraz dodatków i innych składników płacowych

 

 

Prowadzący: Iwona Cwalina

Pracownik samorządowy z ponad 20 letnim doświadczeniem. Swoją przygodę z kadrami rozpoczęła w 2007 r. cały czas doskonaląc swój warsztat pracy. Absolwentka ekonomii pracy i zarządzania kapitałem ludzkim w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Prowadziła na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy wykłady z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.