fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zadania organu prowadzącego w zakresie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli, po zmianie ustawy Prawo oświatowe

3 grudnia 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe w sprawie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci z niepełnosprawnością do szkół i przedszkoli. W myśl nowych przepisów zmienia się sposób ustalania kosztów ponoszonych przez rodziców – musi on uwzględniać trasę, cenę paliwa w danej gminie i jego średnie zużycie dla danego pojazdu.

Wymaga to podjęcia przez rady gminy odpowiednich uchwał, przygotowania regulaminu dowozu, a także podpisania z rodzicami stosownych umów.

Na wdrożenie tych zmian JST otrzymały czas do końca 2019 r.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy JST odpowiedzialni za organizację dowozu uczniów.

Cele szkolenia:

 1. Uświadomienie odpowiedzialności za prawidłową realizację dowozu.
 2. Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zadań JST gmin  w zakresie dowozu uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli.
 3. Omówienie radykalnych zmian związanych z zawieraniem umów na dowóz z rodzicami.
 4. Stworzenie niezbędnych uchwał rady gminy w zakresie ustalenia  średniej ceny jednostki paliwa w gminie, umowy z rodzicami na dowóz oraz regulaminu dowozu (wzory dokumentów).

 Uczestnicy:

 1. Znają aktualne przepisy w zakresie dowozu jako zadania własnego gminy, w tym źródła finansowania.
 2. Wiedzą, czy dowóz uczniów do szkół można połączyć z transportem publicznym.
 3. Znają zasady organizacji dowozu do przedszkoli i szkół dzieci i uczniów, w tym z niepełnosprawnościami.
 4. Umieją przygotować projekt uchwały rady gminy w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie i sposób ustalenia średniej ceny za jednostkę paliwa – wzór uchwały.
 5. Potrafią obliczyć, wg nowego wzoru,  koszt przewozu ucznia  do szkoły, będący podstawą do zwrotu tych kosztów rodzicowi.
 6. Znają zasady i terminy sporządzania umowy zawieranej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), a rodzicami, opiekunami prawnymi, innymi podmiotami na dowóz ucznia – wzór umowy.
 7. Potrafią przygotować prawidłowy regulamin dowozu obowiązujący w autobusach szkolnych – wzór regulaminu.
 8. Wiedzą, jaka odpowiedzialność spoczywa na pracowniku, który z ramienia gminy zajmuje się organizacją dowozu uczniów.

Program szkolenia:

 1. Akty prawne, dotyczące zasad organizacji dowozu, zakresu dowozu uczniów i dzieci do szkół i przedszkoli, w tym uczniów z niepełnosprawnościami
 • Omówienie aktów prawnych, dotyczących przygotowania dowozu na rok szkolny lub kalendarzowy , w tym ostatnich zmian w ustawie Prawo oświatowe.
 1. Omówienie sieci publicznych szkół podstawowych
 •  Sieć publicznych szkół podstawowych – odległości.
 • Konieczność organizowania dowozu dla uczniów szkół podstawowych – zasady.
 1. Obowiązki gminy w zakresie dowozu uczniów.
 • Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami.
 • Dowóz dzieci do przedszkoli.
 • Dowóz uczniów do szkół.
 1. Obowiązek gminy – ustalenie średniej ceny jednostki paliwa
 • Sposób ustalenia średniej ceny dla różnych jednostek paliwa – wzór.
 • Przygotowanie projektu uchwały rady gminy wraz z uzasadnieniem w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa – wzór.
 1. Zawieranie umów z rodzicami, opiekunami prawnymi i innymi podmiotami w zakresie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół
 • Szczegółowe omówienie nowego wzoru na obliczanie jednostkowego kosztu dowozu ucznia. Praktyczne obliczenia na różnych przypadkach. Czy rodzice zyskują czy tracą na nowych wyliczeniach – dyskusja.
 • Zawieranie nowych umów z rodzicami, wypowiedzenie już zawartych umów – wzory.
 1. Bezpieczeństwo podczas dowozu
 • Połączenie dowozu uczniów z transportem publicznym.
 • Prawidłowy regulamin dowozu – wzór.
 1. Zakres odpowiedzialności pracownika odpowiedzialnego za organizację dowozu
 • Zminimalizowanie zagrożeń – odpowiednie pisemne uzgodnienia z przewoźnikiem.
 • Okresowe kontrole przewoźników.

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

były pracownik i dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowany wnioskodawca i koordynator projektów unijnych. Współtwórca i dyrektor jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.