fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela od 1 września 2019 r.

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie zmian w przepisach regulujących prowadzenie oraz dokumentowanie awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela. Uczestnicy otrzymają pakiet gotowych materiałów związanych z dokumentowaniem ścieżki awansu zawodowego (wnioski, plany pracy, sprawozdania, arkusze zbiorcze z analizy formalnej), a także narzędzia umożliwiające weryfikację stopnia zaawansowania nauczyciela w realizację ustalonych wymagań. Przedstawione zostaną nowe zasady postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na poszczególne stopnie awansu, zadania dyrektora szkoły w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy oraz sposoby ich dokumentowania. W trakcie szkolenia zostaną omówione szczególne przypadki nauczycielskie związane z awansem zawodowym (urlopy, przeniesienia z innej szkoły, skrócenie stażu itp.) oraz sposoby postępowania dyrektora szkoły w zaistniałych sytuacjach.

Cele seminarium:

1. Omówienie nowych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2019 r.
2. Omówienie dokumentacji towarzyszącej ścieżce awansu zawodowego i oceny pracy.
3. Omówienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z awansem zawodowym.

Program szkolenia:

I. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy i awansie zawodowym.

• Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela.
• Wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
• Dokumentacja załączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, skład komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, terminy obowiązujące w trakcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

II. Wdrażanie zmian w organizacji pracy szkoły wynikających z nowych przepisów.

• Zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu – przykłady dokumentów.
• Plan nadzoru pedagogicznego a awans zawodowy nauczyciela. Dostosowanie narzędzi nadzoru pedagogicznego do potrzeb pracy nauczyciela: arkusze monitorowania realizacji podstawy programowej, arkusz obserwacji zajęć.
• Omówienie rejestru przykładowych działań nauczycielskich dla następujących obszarów: indywidualny rozwój nauczycieli, osiągnięcia wychowanków, rozwój szkoły, organizacja warsztatu pracy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, stosowanie TIK, indywidualizacja, autoewaluacja, innowacyjność w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
• Omówienie sposobów postępowania w sytuacjach szczególnych ( urlopy, przeniesienia z innej szkoły, skrócenie stażu).
• Wspomaganie nauczycieli podczas realizacji zadań określonych w planie rozwoju zawodowego.
• Rola samooceny w pracy nauczyciela- wzór arkusza samooceny.

III. Panel podsumowujący.

Wymiana doświadczeń.

Prowadzący: Sylwia Łukasik – Gębska

Doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych UMK, ekspertka MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, trener oświaty i akredytowany coach na poziomie ACC/ICF.  Od wielu lat pracuje jako ekspert MEN w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powoływanych przez organy prowadzące szkołę, kuratorium oświaty oraz ministerstwo. Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli i dyrektorów szkół oraz programów realizowanych w ramach projektów unijnych, m.in. Certyfikowane szkolenia kadr systemu oświaty, Przywództwo i zarządzanie w oświacie – pracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek , Nowy start zawodowy, Doskonalenie umiejętności i kompetencji kluczowych nauczycieli, Podstawa programowa kształcenia ogólnego.  Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Międzynarodowe studia coachingu, Polityka i zarządzanie oświatą, Terapia pedagogiczna dla dzieci  z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowań oraz szereg szkoleń zawodowych. Jest autorem publikacji naukowych i metodycznych. Jej zainteresowania badawcze  koncentrują się wokół reform systemu oświaty w Polsce.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.