fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Awans zawodowy – dokumenty w procedurze

Rok szkolny 2019/2020 to wejście kolejnych zmian w Karcie Nauczyciela dotyczących  zmian w awansie zawodowym. Rozporządzenie wykonawcze dotyczące awansu nie jest powrotem do starej rzeczywistości – zostawiono terminy, procedury,  sposoby dokumentowania oraz nowe zadania dla opiekuna stażu i dyrektora. Aby zmiany nie stanowiły problemów, a dyrektor należycie wywiązał się ze swoich obowiązków na spotkaniu szczegółowo zostanie omówiona problematyka zmian prawnych i dokumentów z nich wynikających. Zostaną zaprezentowane gotowe wzory dokumentów związanych z awansem nauczyciela, propozycje zapisów dotyczących planu rozwoju, projektu oceny dorobku opiekuna stażu, oceny dorobku zawodowego, dokumentowania działań w stażu i dokumentacji w procesie postępowania awansowego – ZAPRASZAMY!

Cel szkolenia:

  • zapoznanie uczestników z aktualnymi zmianami w prawie oświatowym regulującymi prowadzenie oraz dokumentowanie awansu zawodowego,
  • przedstawienie uczestnikom spotkania prawidłowo wypełnionych wzorów dokumentów związanych z awansem nauczyciela.

Uczestnicy:

  1. Poznają nowe regulacje prawne w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2019 r.
  2. Poznają obowiązki i zadania dyrektora w procedurze awansu zawodowego.
  3. Przeanalizują przykładowe dokumenty obowiązujące procedurze awansu, takie jak: plan rozwoju, sprawozdanie, ocena dorobku zawodowego, formalna analiza dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na n-la kontraktowego, dokumentacja komisji kwalifikacyjnej.

Program szkolenia:

1. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy i awansie zawodowym

– regulacje prawne dotyczące awansu Zawodowego nauczyciela w karcie Nauczyciela,
– sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych (urlopy, przeniesienia z innej szkoły, skrócenie stażu),
– regulacje prawne w rozporządzeniu MEN w sprawie awansu zawodowego.

2. Analiza wymagań na poszczególne stopnie awansu oraz przykładowe działania spełniające wymagania

– wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego,
– przykładowe działania nauczyciela spełniające wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego i sposoby ich dokumentowania,
– wymagania na stopień nauczyciela minowanego,
– przykładowe działania nauczyciela spełniające wymagania na stopień nauczyciela mianowanego i sposoby ich dokumentowania,
– przykładowe działania nauczyciela spełniające wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego i sposoby ich dokumentowania, wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.

3. Zadania dyrektora związane z awansem

– rozpoczęcie i zakończenie stażów – uzgodnienie terminów,
– wyznaczenie opiekunów stażu oraz przekazanie informacji nauczycielom stażystom,
– zatwierdzenie planów rozwoju,
– monitorowanie działań wskazanych przez nauczycieli w planach rozwoju,
– obserwacje zajęć u nauczycieli stażystów,
– przyjęcie sprawozdań ze stażu,
– konstruowanie oceny dorobku zawodowego,
– prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego,
– wydanie zaświadczenia o nadaniu stopnia awansu zawodowego,
– wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
– przeszeregowanie płacowe nauczyciela.

4. Dokumentowanie procedury awansu w szkole – analiza i tworzenie zapisów w dokumentach

– zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu rozwoju,
– analiza przykładowych planów rozwoju i sprawozdań z planu rozwoju oraz tworzenie poprawnych przykładowych zapisów w tych planach,
– analiza przykładowych ocen dorobku zawodowego oraz tworzenie przykładowych zapisów w tych ocenach.

5. Praca komisji kwalifikacyjnej nadającej stopień nauczyciela kontraktowego

– analiza formalna dokumentów złożonych przez nauczyciela,
– rozmowa kwalifikacyjna – przykładowe pytania,
– ustalenie liczby punktów,
– protokół ze spotkania komisji i inne dokumenty potwierdzające pracę komisji.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacje w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.