fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Uczeń z ADHD – jak mu pomóc?

ADHD – Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami koncentracji uwagi (Zaburzenia hiperkinetyczne) jest rozpoznaniem medycznym, stosowanym wobec dzieci i dorosłych, mających poważne trudności poznawcze i zaburzenia zachowania w ważnych aspektach swojego życia, np. w stosunkach rodzinnych i osobistych, w szkole lub w pracy.  Charakteryzują go nieadekwatne do wieku rozwojowego deficyty koncentracji  uwagi, impulsywność i nadpobudliwość ruchowa (nadruchliwość), które determinują występowanie typowych problemów szkolnych. Wspierając ucznia z ADHD  w osiąganiu sukcesów w nauce, nauczyciel powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie zarówno rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, jak i strategii radzenia sobie ze wspomnianymi problemami szkolnymi i sposobów dostosowania warunków kształcenia i wymagań edukacyjnych.

Program seminarium:

  1. Wprowadzenie do szkolenia
  2. Identyfikacja trudności i możliwości ucznia z ADHD oraz zadań edukacyjno – terapeutycznych nauczyciela. Omówienie i wnioski.
  3. Charakterystyka ucznia z ADHD, w tym omówienie kryteriów klasyfikacji wg DSM IV, warunków diagnozy, objawów osiowych: zaburzeń  koncentracji uwagi, impulsywności, nadmiernej ruchliwości i ich znaczenia w procesie nauczania, podtypów zaburzenia, etiologii  i możliwości leczenia/terapii oraz możliwych zaburzeń współwystępujących;
  4. Edukacja ucznia z ADHD : dokumentacja (opinia poradni pp lub specjalistycznej, plan pomocy psychologiczno – pedagogicznej), dostosowanie warunków kształcenia i wymagań edukacyjnych, potrzeby edukacyjne dziecka, cele edukacyjno – terapeutyczne,  zasady    i wskazówki do pracy, typowe problemy szkolne wynikające z objawów osiowych i przykładowe strategie radzenia sobie z nimi, zasady oceniania, sposoby odróżniania objawów ADHD od celowych zachowań („Okulary na ADHD”), rodzaje zajęć wspierających rozwój ucznia na poszczególnych etapach edukacyjnych.
  5. Ćwiczenie utrwalające zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze rozpoznawania mocnych stron ucznia i obszarów do rozwoju ucznia oraz tworzenia planu działania pedagogiczno-terapeutycznego w pracy z uczniem. Omówienie i wnioski.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.