fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rola nauczyciela wspomagającego w procesie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Dotychczasowe przepisy MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wprowadziły możliwość dodatkowego zatrudniania, obok asystenta i pomocy nauczyciela, nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego lub kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Obecna praktyka szkolna pokazuje, iż grupa nauczycieli wspomagających staje się coraz liczniejszą reprezentacją merytorycznych pracowników pedagogicznych w istniejących radach pedagogicznych szkół. Jednocześnie zakres kompetencji i czynności zawodowych sprawia, iż pełnią oni, obok innych nauczycieli i specjalistów, ważną rolę w procesie dydaktyczno–wychowawczym, realizowanym z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Powodzenie organizowanego kształcenia specjalnego warunkowane jest zatem nie tylko poziomem ich profesjonalizmu, ale także miejscem i rolą jaka zostanie im przypisana w organizacji pracy szkoły. W jaki sposób kształtować relacje nauczyciela wspomagającego z innymi pracownikami szkoły i uczniami? Jaki zakres zadań im przypisać by proces dydaktyczno – wychowawczy przebiegał bez zakłóceń? To tylko niektóre z pytań na które znajdziecie Państwo odpowiedź podczas proponowanego szkolenia.

Program szkolenia:

1. Przypomnienie podstawowych założeń świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych

2. Zadania nauczyciela wspomagającego w procesie kształcenia specjalnego:

  • podstawy prawne zatrudniania
  • zakres obowiązków, zadań – propozycja rozwiązań

3. Miejsce i rola nauczyciela wspomagającego w strukturze szkoły i klasy:

  • współpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami,
  • budowanie relacji z uczniem objętym kształceniem specjalnym,
  • rola nauczyciela wspomagającego w relacji z pozostałymi uczniami danego oddziału szkolnego

4.Pragmatyka zawodowa nauczyciela wspomagającego – ćwiczenia praktyczne

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.