fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rola nauczyciela wspomagającego w procesie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dotychczasowe jak i nowo obowiązujące przepisy rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadzają możliwość dodatkowego zatrudniania, obok asystenta i pomocy nauczyciela, nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego lub kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Obecna praktyka szkolna pokazuje, iż grupa nauczycieli wspomagających staje się coraz liczniejszą reprezentacją merytorycznych pracowników pedagogicznych w istniejących radach pedagogicznych szkół. Jednocześnie zakres kompetencji i czynności zawodowych sprawia, iż pełnią oni, obok innych nauczycieli i specjalistów,  ważną rolę w procesie dydaktyczno – wychowawczym realizowanym z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Powodzenie organizowanego kształcenia specjalnego warunkowane jest zatem nie tylko poziomem ich profesjonalizmu ale także miejscem i rolą jaka zostanie im przypisana w organizacji pracy szkoły. W jaki sposób kształtować relacje nauczyciela wspomagającego z innymi pracownikami szkoły i uczniami?, jaki zakres zadań im przypisać by proces dydaktyczno – wychowawczy przebiegał bez zakłóceń? to tylko niektóre z pytań na które znajdziecie Państwo odpowiedź podczas proponowanego szkolenia.

METODA   
Szkolenie prowadzone w formie prezentacji multimedialnej, z uwzględnieniem metod aktywizujących słuchacza.

CEL OGÓLNY:

przedstawienie roli nauczyciela wspomagającego w procesie udzielania uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:
– adekwatnie do aktualnych regulacji prawnych formułować zakres zadań nauczyciela wspomagającego;
– realizować zadania nauczyciela wspomagającego w bieżącej pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

PROGRAM:

1.    Przypomnienie podstawowych założeń świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych
2.    Zadania nauczyciela wspomagającego w procesie kształcenia specjalnego:
a.    podstawy prawne zatrudniania
b.    zakres obowiązków, zadań – propozycja rozwiązań
3.    Miejsce i rola nauczyciela wspomagającego w strukturze szkoły i klasy:
a.    współpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami,
b.    budowanie relacji z uczniem objętym kształceniem specjalnym,
c.    rola nauczyciela wspomagającego w relacji z pozostałymi uczniami danego oddziału szkolnego
4.    Pragmatyka zawodowa nauczyciela wspomagającego – ćwiczenia praktyczne

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.