fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Planowanie i realizacja procesu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w warunkach szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej wymaga od nauczycieli znajomości specyfiki czynników determinujących rozwój i możliwości edukacyjne uczniów, a także zasad organizacji procesu nauczania/uczenia się, w tym metod, środków i form pracy, dających szansę osiągnięcia uczniom sukcesów w nauce na miarę ich potrzeb i możliwości. Obliguje to do posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności, które uczestnicy mają możliwość zdobyć lub rozwinąć dzięki udziałowi w szkoleniu.

Cele szkolenia:

Na poziomie wiedzy:
1 Poszerzenie wiedzy o uwarunkowaniach psychofizycznych funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; identyfikacji trudności  i możliwości edukacyjnych.
2. Przekazanie wiedzy na temat zasad indywidualizacji procesu nauczania, w tym dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
3. Umożliwienie wymiany doświadczeń.

Na poziomie umiejętności:
1. Rozwijanie umiejętności pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
2. Stworzenie możliwości do ćwiczeń w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.
3. Zdobycie umiejętności indywidualizacji procesu nauczania.

Program seminarium:

 • Wprowadzenie do szkolenia /cele, korzyści, metody, program
 • Zadanie w grupach. Identyfikacja trudności i możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz zadań edukacyjno – terapeutycznych nauczyciela. Omówienie i wnioski
 • Prezentacja trenera:- charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym:
  zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych, poznawczych, społecznych i emocjonalno-motywacyjnych; objawy zaburzeń i ich znaczenie dla pracy edukacyjno-terapeutycznej
  z uczniem;- zasady indywidualizacji procesu nauczania, w tym analiza i opracowywanie dokumentacji psychologiczno – pedagogicznej ucznia – IPET, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia; dostosowanie wymagań edukacyjnych – podstawowe zasady, dostosowanie w nauczaniu przedmiotowym; kryteria i zasady oceniania.
 • Zadanie w grupach – ćwiczenie utrwalające zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze rozpoznawania mocnych stron ucznia i obszarów do rozwoju ucznia oraz tworzenia planu działania pedagogiczno-terapeutycznego w pracy z uczniem.
 • Omówienie i wnioski
 • Podsumowanie szkolenia
 • Ewaluacja

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.