fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Edukacja włączająca w szkole

     „Dobra edukacja – to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, niepełnosprawności, wieku czy wyznania” Koichiro Matsuura – Dyrektor Generalny UNESCO

              Edukacja włączająca oparta jest na społecznym modelu postrzegania niepełnosprawności, który uznaje, iż przyczynami niepełnosprawności są między innymi tworzone przez społeczeństwo bariery: społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne. Dla oświaty i dla szkół będzie to oznaczało zniesienie wszelkich barier, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w szkole. Dotychczasowe jak i nowo obowiązujące przepisy MEN w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym zawierają szeroko rozumianą ideę włączania uczniów niepełnosprawnych do kształcenia w przedszkolach i szkołach. Włączanie wymaga jednak przekonstruowania systemu szkolnego tak, by stworzyć wszystkim uczniom, niezależnie od rodzaju czy głębokości niepełnosprawności, poczucie przynależności do zbiorowości szkolnej.

               W jaki sposób wdrażać ideę edukacji włączającej w szkołach i przedszkolach?, jakie warunki należy spełnić?, jakie zadania w szkole włączającej powinni realizować nauczyciele przedmiotowi, a jakie nauczyciele wspomagający? to tylko niektóre z pytań na które znajdziecie Państwo odpowiedź podczas proponowanego szkolenia.                           

Szkolenie prowadzone w formie prezentacji multimedialnej, z uwzględnieniem metod aktywizujących słuchacza.

 

Cel ogólny:

  • Przedstawienie koncepcji edukacji włączającej w szkole
  • Przedstawienie praktycznych rozwiązań wdrażania idei edukacji włączającej w szkole

 

Cele szczegółowe:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • potrafić określać warunki konieczne do wdrożenia oraz zadania konieczne do zrealizowania, by funkcjonować w pełni jako szkoła, placówka włączająca
  • znać zadania jakie podejmuje nauczyciel włączający w bieżącej pracy z uczniami, z diagnozą wybranych zaburzeń.

 

Program szkolenia:

1.  Edukacja włączająca:

  • prawne aspekty – Deklaracja z Salamanki 1994r.
  • segregacja, integracja a włączanie
2. Warunki edukacji włączającej

  • Zasady włączających szkół
  • Rola nauczyciela wspomagającego
3. Koncepcja włączających szkół na przykładzie projektu samorządowego

4. Profil nauczyciela włączającego

5. Bieżąca praca z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w warunkach szkoły włączającej, na przykładzie wybranych zaburzeń

 

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.