fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Z platformy edukacyjnej do szkolnej ławki – jak wspierać uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej? Wytyczne MEiN

Drodzy Państwo,

dziś już wiemy – COVID-19 wpłynął na dzieci i nastolatków, w sposób, jakiego świat jeszcze nie widział. Strategia izolacji, dystansu społecznego i obowiązek noszenia maseczki, to nie tylko środki ochrony przed ryzykiem zakażenia, ale również czynniki sprzyjające zaburzeniom rozwojowym, które mogą prowadzić nawet do schorzeń psychicznych. Chroniczny stres, niepokój i poczucie bezradności wpływają degeneracyjnie na rozwój społeczny – to jeszcze trudniejsze do eliminacji konsekwencje izolacji niż tzw. „utrata wiedzy”. Trzeba natychmiast reagować!

Zapraszamy do wspólnego zaplanowania działań. MEiN 18 maja opublikowało wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do nauczania stacjonarnego, z których jednoznacznie wynika zorganizowanie takiego spotkania dla kadry pedagogicznej. Celem ma być rozpoznanie problemów w sferze emocjonalno-społecznej uczniów oraz ustalenie wspólnych działań wspierających uczniów po powrocie do szkoły.

Jak to zrobić, jakie zadania zaplanować wychowawcom, pedagogom i nauczycielom, jak przeprowadzić rozpoznanie problemów w sferze emocjonalnej, społecznej i fizycznej, jak przeprowadzić diagnozy edukacyjne w inny sposób niż tradycyjne testy, co to znaczy reintegracja, jak poprawić dobrostan uczniów, żeby można było we wrześniu rozpocząć właściwą pracę z podstawą programową – to zagadnienia, którymi zajmiemy się na webinarze.


1.Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej

 • rozpoznawanie problemów uczniów w sferze emocjonalnej, społecznej i fizycznej,
 • rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych w klasie.

2. Działania eliminujące negatywne skutki izolacji uczniów w czasie pandemii – na poziomie szkoły

 • zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego z działaniami zapobiegającymi COVID-19,
 • zintegrowanie działań wychowawczych programu profilaktyczno-wychowawczego z działaniami po rozpoznaniu emocjonalno-społecznym i rozpoznaniu potrzeb w zakresie relacji,
 • wzmocnienie działań prozdrowotnych w programach i planach pracy szkoły (zaplanowanie),
 • wzmocnienie i modyfikacja działań wolontarystycznych w szkole – koncentracja działań na samopomocy koleżeńskiej,,
 • aktywizacja działań samorządu szkolnego i samorządów klasowych.

3. Reintegracja zespołów klasowych

 • budowanie zespołu klasowego na nowo,czyli od czego zacząć po powrocie,
 • redefiniowanie przyjętych zasad i wartości w zespole,
 • wybrane metody i techniki integrowania zespołu,
 • partycypacja, wspólne z uczniami zaplanowanie działań klasy w ostatnim miesiącu w szkole w roku szkolnym 2010/21.

4. Narzędzia, które mogą służyć naprawianiu relacji i uwalnianiu emocji u uczniów po odosobnieniu

 •  przykładowe techniki uwalniające emocje do zastosowania na początek lub zakończenie zajęć.

5. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i trudności w uczeniu w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej oraz identyfikacja obszarów do powtórzenia lub ponownego omówienia z całym zespołem klasowym

 • diagnozowanie osiągnięć uczniów ukierunkowane na projektowanie działań wspomagających w czasie realizacji podstawy programowej oraz dodatkowych zajęć wspomagających z rezerwy budżetowej – diagnozy bez ocen,
 • inne sposoby diagnozowania osiągnięć edukacyjnych niż klasyczne testy, sprawdziany, kartkówki (testy w parach, samoocena ucznia, w oparciu o „nacobezu”, rozmowy diagnozujące w oparciu o ustalone wymagania na poszczególne oceny, odpowiedzi na pytania kluczowe, mini -projekty, plakaty pojęciowe, wizualizacja kluczowych problemów, wytłumacz koledze)
 • identyfikacja obszarów do pracy na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych oraz obserwacji pracy ucznia na zajęciach.

6. Planowanie edukacyjnych działań wspomagających w czasie zajęć z „ramówki” i zajęć wspomagających

 • formułowania wniosków i rekomendacji,
 • ustalanie działań na podstawie wniosków,
 • monitorowanie planowanych działań,
 • 4 reguły organizacji zajęć wspomagających,
 • planowanie treści w oparciu o wyniki diagnoz,
 • metody i formy pracy na zajęciach dodatkowych,
 • monitorowanie skuteczności prowadzonych zajęć.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.