fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jakość kształcenia i jej wpływ na sukces edukacyjny uczniów w kontekście nauczania tradycyjnego i zdalnego

Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny jest: „Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych”. Tymczasem przed nauczycielami, obok nauczania tradycyjnego – w bardzo ograniczonym zakresie, kontynuacja nauczania zdalnego, z którym wiążą się, obok dydaktycznych, nowe problemy natury psychologiczno-pedagogicznej, zaobserwowane u uczniów. O ile dążenie do wysokiej jakości nauczania jest celem znanym i realizowanym w dotychczasowej edukacji, to nabiera on nowego znaczenia podczas nauczania za pośrednictwem komunikatorów. Szkolenie pomoże nauczycielom poznać nowe metody i formy pracy, możliwe do zastosowania, niezależnie od sposobu nauczania oraz udzielić konkretnej pomocy w przypadkach tego wymagających.

 

Program szkolenia:

 

1. Wewnętrzne i zewnętrzne elementy systemu zapewnienia jakości i podstawa prawna ich funkcjonowania

 

 •  Omówienie form nadzoru i ich związku z jakością kształcenia w oparciu o przepisy
 • Rozporządzeń MEN:- z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego – z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

2. Analiza dotychczasowych efektów kształcenia i wychowania w szkole w kontekście poziomu spełnienia wymagań edukacyjnych oraz zmiany sposobu nauczania

 

Analiza dokumentów:

 

 • Statut szkoły
 • Program wychowawczo -profilaktyczny
 • Plan nadzoru dyrektora szkoły
 • Sprawozdanie ze  sprawowanego nadzoru  ze szczególnym uwzględnieniem wniosków  z niego wynikających
 • Analiza wyników egzaminu zewnętrznego- praca warsztatowa metodą DT- w kontekście jakości pracy szkoły

 

3. Nowe metody, formy oraz sposoby pracy z uczniami, które uwzględniają możliwości poszczególnych uczniów i sprzyjają podnoszeniu jakości pracy szkoły do wykorzystania w nauczaniu tradycyjnym oraz zdalnym

 

 • Nowe metody aktywizujące uczniów, uwzględniające ich indywidualne możliwości i zmianę sposobu nauczania
 • Sposoby skutecznego motywowania uczniów
 • Myślenie wizualne sposobem na kształcenie umiejętności uczenia się uczniów
 • Style uczenia się uczniów
 • Dyskusja nad przydatnością prezentowanych metod i możliwością ich wykorzystania w konkretnych tematach zajęć edukacyjnych.
 • Wypracowanie  systemowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły w szczególności podczas nauczania zdalnego, w oparciu o analizę SWOT, burzę  mózgów

 

4. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów w szczególności podczas nauczania zdalnego

 

 • Analiza psychologiczno-pedagogicznych problemów dostrzeżonych u uczniów podczas lekcji prowadzonych zdalnie
 • Propozycje rozwiązań wypracowane podczas zajęć warsztatowych

 

5. Podsumowanie zajęć

 

 • Ankieta ewaluacyjna
 • Odpowiedzi na pytania uczestników

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.