fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

ADHD – Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami koncentracji uwagi (zaburzenia hiperkinetyczne) jest rozpoznaniem medycznym, stosowanym wobec dzieci i dorosłych, mających poważne trudności poznawcze i zaburzenia zachowania, w ważnych aspektach swojego życia, np. w stosunkach rodzinnych i osobistych, w szkole lub w pracy. Charakteryzują go nieadekwatne do wieku rozwojowego deficyty koncentracji uwagi, impulsywność i nadpobudliwość ruchowa (nadruchliwość), które determinują występowanie typowych problemów szkolnych. Wspierając ucznia z ADHD w osiąganiu sukcesów w nauce, nauczyciel powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie zarówno rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, jak i strategii radzenia sobie ze wspomnianymi problemami szkolnymi i sposobów dostosowania warunków kształcenia i wymagań edukacyjnych.

 

Program szkolenia:

 

1. Wprowadzenie do szkolenia

 

2. Identyfikacja trudności i możliwości ucznia z ADHD oraz zadań edukacyjno – terapeutycznych nauczyciela – omówienie i wnioski

 

3. Charakterystyka ucznia z ADHD, w tym omówienie kryteriów klasyfikacji wg DSM V, warunków diagnozy, objawów osiowych: zaburzeń  koncentracji uwagi, impulsywności, nadmiernej ruchliwości i ich znaczenia w procesie nauczania, podtypów zaburzenia, etiologii  i możliwości leczenia/terapii oraz możliwych zaburzeń współwystępujących

 

4. Edukacja ucznia z ADHD:

 

  • Dokumentacja (opinia poradni pp lub specjalistycznej, plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
  • Dostosowanie warunków kształcenia i wymagań edukacyjnych: potrzeby edukacyjne dziecka, cele edukacyjno-terapeutyczne, zasady i wskazówki do pracy
  • Typowe problemy szkolne wynikające z objawów osiowych i przykładowe strategie radzenia sobie z nimi
  • Zasady oceniania
  • Sposoby odróżniania objawów ADHD od celowych zachowań („Okulary na ADHD”)
  • Rodzaje zajęć wspierających rozwój ucznia na poszczególnych etapach edukacyjnych

 

5. Ćwiczenie utrwalające zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze rozpoznawania mocnych stron ucznia i obszarów do rozwoju ucznia oraz tworzenia planu działania pedagogiczno-terapeutycznego w pracy z uczniem. Omówienie i wnioski

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.