fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rola nauczyciela współorganizującego w procesie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Dotychczasowe przepisy MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wprowadziły możliwość dodatkowego zatrudniania, obok asystenta i pomocy nauczyciela, nauczycieli posiadających kwalifikacje, w zakresie pedagogiki specjalnej. Ich zadaniem jest współorganizowanie kształcenia integracyjnego lub kształcenia uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Grupa nauczycieli wspomagających staje się coraz liczniejszą reprezentacją merytorycznych pracowników pedagogicznych. Jednocześnie zakres kompetencji i czynności zawodowych sprawia, że pełnią oni niezwykle ważną rolę w procesie dydaktyczno–wychowawczym, realizowanym z uczniami, wymagającymi stosowania specjalnej formy nauki i metod pracy. Powodzenie systemu kształcenia specjalnego warunkowane jest nie tylko poziomem ich profesjonalizmu, ale także miejscem i funkcją, jaka zostanie im przypisana. W jaki sposób kształtować relacje nauczyciela wspomagającego z innymi pracownikami szkoły i uczniami? Jaki zakres zadań, czy odpowiedzialności mu przypisać? To tylko niektóre z pytań, na które znajdziecie Państwo odpowiedź podczas proponowanego szkolenia.

 

Program szkolenia:

 

1. Przypomnienie podstawowych założeń świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych

 

2. Zadania nauczyciela wspomagającego w procesie kształcenia specjalnego:

 

  • Podstawy prawne zatrudniania
  • Zakres obowiązków, zadań – propozycja rozwiązań

 

3. Miejsce i rola nauczyciela wspomagającego w strukturze szkoły i klasy:

 

  • Współpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami,
  • Budowanie relacji z uczniem objętym kształceniem specjalnym
  • Rola nauczyciela wspomagającego w relacji z pozostałymi uczniami danego oddziału szkolnego

 

4. Pragmatyka zawodowa nauczyciela wspomagającego – ćwiczenia praktyczne

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.