fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) i wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia (WOPFU)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna staje przed nowymi wyzwaniami edukacyjnymi i wychowawczymi, będącymi skutkiem pandemii. Badania wskazują, że dzieci i młodzież poniosą największe szkody psychiczne, a objawy stresu pourazowego PTSD będą diagnozowane u coraz większej grupy uczniów.

Na proponowanym szkoleniu metodą case study przeanalizujemy, jak skutecznie udzielać pomocy PPP. Udostępnimy przykładowe dokumenty, m.in. indywidualną teczkę ucznia, a także omówimy konstruowanie i zasady realizacji WOFU (kiedyś WOPFU) i IPET.

 

Program szkolenia:

 

1. Prawo oświatowe- obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów w zakresie organizowania i udzielania PPP

 

 • Wprowadzenie do szkolenia – cele, korzyści, metody
 • Regulacje prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej, istota pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Zadanie w grupach – ćwiczenie diagnostyczne, którego celem jest ocena własnych doświadczeń związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej – omówienie i wnioski

 

2. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – strategia działania zespołu

 

 • Powołanie zespołu – procedura
 • Członkowie zespołu – podział zadań, określenie celów, metod i sposobów realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o PKS

 

3. WOFU – zasady konstruowania – przykłady realizacji

 

 • Praca zespołu, budowanie WOFU
 • Analiza przypadku, przygotowanie dokumentacji

 

4. IPET – zasady konstruowania – przykłady realizacji

 

 • Budowanie przykładowego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o PKS – metodą analizy przypadku wskazanego przez placówkę
 • Ćwiczenie: praca zespołu

 

5. System udzielania PPP dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub objętego pomocą ze względu na indywidualne potrzeby ucznia

 

 • Prezentacja dobrych praktyk
 • Analiza przypadku, przygotowanie dokumentacji, wnioski do realizacji

 

6. Kompleksowe działanie – formy i sposoby współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi, działającymi na rzecz dziecka

 

 • Analiza przypadku
 • Spotkanie zespołu
 • Przygotowanie dokumentacji, formułowanie wniosków, budowanie sieci wsparcia

 

7. Podsumowanie szkolenia

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.