fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Prawa, obowiązki i ochrona prawna nauczycieli w czasie zagrożenia epidemiologicznego

1 września 2020 r. placówki oświatowe powróciły do pracy stacjonarnej. Wszyscy zobowiązani jesteśmy do przestrzegania procedur, zapewniających bezpieczeństwo wychowankom i pracownikom, przebywającym na terenie szkoły/przedszkola.

Minister edukacji podpisał już rozporządzenia, które pozwolą szkołom – w razie zagrożenia epidemicznego – na odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Czy w związku z tym nauczyciel ma nowe zadania w zakresie bezpieczeństwa? Jak je realizować? Czy pozwolić na nagrywanie lekcji online? Czy możemy nie wpuścić rodzica bez maseczki na teren szkoły? Jak się zachować, gdy rodzic składa oświadczenie, że uczeń nie będzie przestrzegał reżimu sanitarnego? Jakie mamy prawa? Jakie mamy obowiązki i jaką ochronę daje nam prawo?

Cel szkolenia:

Zapoznanie Uczestników z zadaniami dyrektora i nauczycieli, związanymi z bezpieczeństwem podczas pracy szkoły w reżimie sanitarnym, w związku z zagrożeniem wystąpienia na terenie placówki lub w jej pobliżu (powiat) zakażenia koronawirusem (także w czasie pracy  szkoły w trybie mieszanym – hybrydowym lub online).

Po zajęciach Uczestnik potrafi:

 • omówić podstawowe zadania, dotyczące bezpieczeństwa, związane z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej, po okresie zawieszenia zajęć oraz w czasie pracy szkoły w systemie hybrydowym i on-line;
 • wskazać przepisy prawa, dotyczące ochrony prawnej nauczycieli, pracujących w warunkach epidemii;
 • we właściwy sposób zareagować, gdy uczeń, rodzic lub inny pracownik narusza jego dobra osobiste.

Program szkolenia:

I. Analiza Wytycznych GIS i MZ dla szkół oraz dodatkowych wytycznych dla szkół w powiatach ze szczególnymi obostrzeniami sanitarnymi (szkoły w powiatach w strefie czerwonej żółtej)

 • zadania dyrektorów szkół
 • zadania nauczycieli i innych pracowników obsługi
 •  odpowiedzialność rodziców
 • uprawnienia powiatowych inspektorów sanitarnych
 • odpowiedzialność organów prowadzących

II. Analiza przepisów prawa, regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych od września 2020

 • Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia  2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia  2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach PROJEKT z 11 sierpnia
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego
 • Rozporządzenie MEN z dnia ……… 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających zagranicą. PROJEKT z 11 sierpnia

III. Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w czasie pracy szkoły w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego 

 • zadania i obowiązki nauczycieli w czasie pracy szkoły w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego,
 • uprawnienia i ochrona nauczycieli wynikająca z prawa w czasie pracy w trybie stacjonarnym (nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny, prawa i obowiązki funkcjonariusza publicznego oraz ochrona funkcjonariuszy publicznych),
 • organizacja pracy szkoły w czasie reżimu sanitarnego,
 • procedury bezpieczeństwa w czasie pracy szkoły w trybie stacjonarnych związane z reżimem sanitarnym.

IV. Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w czasie pracy szkoły w trybie mieszanym – hybrydowym

 • zadania i obowiązki nauczycieli w czasie pracy szkoły w trybie hybrydowym,
 • uprawnienia i ochrona nauczycieli wynikająca z prawa w czasie pracy w trybie hybrydowym (nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny, upublicznianie wizerunku, nagrywanie zajęć….),
 • różne warianty trybu hybrydowego w zależności od sytuacji epidemiologicznej szkoły,
 • organizacja pracy szkoły w trybie mieszanym – hybrydowym /zasady/,
 • procedury przejścia szkoły do kształcenia w trybie mieszanym – hybrydowym,
 • procedury bezpieczeństwa w czasie pracy szkoły w trybie hybrydowym,
 • dokumentacja przebiegu nauczania w w/w trybie, w tym monitorowanie obecności uczniów, sposoby usprawiedliwiania nieobecności uczniów, ocenianie osiągnięć uczniów.

V. Praca szkoły w trybie nauczania zdalnego

 • organizacja pracy szkoły w trybie nauczania zdalnego – przykładowy regulamin/zasady/,
 • procedury przejścia szkoły do kształcenia w trybie nauczania zdalnego,
 • zadania i obowiązki nauczycieli w czasie pracy szkoły w trybie hybrydowym,
 • uprawnienia i ochrona nauczycieli wynikająca z prawa w czasie pracy w trybie hybrydowym (nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny, upublicznianie wizerunku, nagrywanie zajęć….),
 • dokumentacja przebiegu nauczania w w/w trybie.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.