fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Pracownicze Plany Kapitałowe w placówce oświatowej

Z dniem  1.01.2021 r. w  jednostkach sektora finansów publicznych powstaje obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym. Podmioty sektora finansów publicznych nie są zwolnione z przewidzianej ustawą procedury wyboru instytucji finansowej. W tym przypadku niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji wyboru instytucji finansowej, o której mowa w art. 7 ust. 3–5  ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Oznacza to, że powinna być ona przeprowadzona w pierwszej połowie 2020 r., aby prawidłowo zaplanować budżet na 2021 r.

W związku z powyższym JST i placówki oświatowe czeka szereg zadań:

 • oszacowanie liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do PPK,
 • zaplanowanie budżetu na 2021 r. (czy będzie wpłata dodatkowa dobrowolna pracodawcy  do wysokości -2,5%),
 • ustalenie osób odpowiedzialnych za opracowanie programu wdrożenia PPK,
 • dokonanie wyboru narzędzi do obsługi PPK,
 • dokonanie analizy ofert PPK dostępnych na rynku,
 • wykonanie obowiązków informacyjnych w stosunku do pracowników,
 • przeprowadzenie konsultacji ze związkami zawodowymi lub jeśli takie nie działają – z reprezentacją pracowników wyłonioną w trybie przyjętym u pracodawcy.

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system oszczędzania dla pracowników. Pracodawca zobowiązany jest umożliwić im oszczędzanie w ramach PPK, a każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów określonych w ustawie, może z niego skorzystać. Oszczędności tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo. PPK jest tworzone z myślą o milionach pracujących Polaków, jako narzędzie do oszczędzania w długofalowej perspektywie. Jednak zanim odprowadzone zostaną pierwsze składki na specjalnie stworzone konto, pracodawca, w porozumieniu z pracownikami, musi dokonać wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała gromadzonymi środkami. Obok pracodawców, którzy częściowo poniosą koszty wprowadzenia PPK, to właśnie pracownicy powinni być najbardziej zainteresowani wyborem najkorzystniejszych warunków spośród dostępnych ofert instytucji finansowych. Udział pracowników w wyborze PPK jest zagwarantowany ustawą. Pracownicy nie posiadający wiedzy w tym zakresie często nie chcą brać udziału w wyborze PPK. Ustawa o PPK nakłada na pracodawcę obowiązki informacyjne względem uczestnika PPK. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Program szkolenia:

I. Co to jest Pracowniczy Plan Kapitałowy?

 1. Podstawa prawna
 2. Główne informacje o PPK
 3. Definicja PPK
 4. Cel PPK
 5. Schemat działania PPK
 6. Prywatna własność środków w ramach PPK
 7. Ryzyko inwestycyjne

II. Dla kogo i od kiedy należy tworzyć PPK?

 1. Definicja podmiotu zatrudniającego w świetle PPK
 2. Definicja osoby zatrudnionej w świetle PPK
 3. Uczestnictwo w PPK
 4. Trzy źródła zasileń do PPK
 5. Wpłaty pracodawcy do PPK
 6. Wpłaty pracownika do PPK
 7. Zasilenia ze środków publicznych
 8. Dziedziczenie środków w ramach PPK

III. Obowiązki zatrudniającego w zakresie wdrożenia i obsługi

 1. Dwa rodzaje umów w PPK
 2. Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK
 3. Umowa o zarządzanie PPK
 4. Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK
 5. Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych
 6. Umowa o prowadzenie PPK

IV. Koszty związane z obsługą PPK

Wpłaty na PPK:

 1. Wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna
 2. Wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna
 3. Wpłata podstawowa w obniżonej wartości
 4. Coroczne dopłaty – zasady nabywania prawa
 5. Ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy
 6. Wpływ wpłat PPK pracownika na potrącenia z wynagrodzenia

V. PPK od strony pracownika

 1. Przystąpienie i wystąpienie z uczestnictwa – terminy i zasady
 2. Zmiana pracodawcy – zasady
 3. Zasada nabywania prawa do wypłat z PPK
 4. Dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 roku życia
 5. Wyłączenie z egzekucji środków zgromadzonych na PPK
 6. Korzyści dla uczestnika

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.